Predstavke i pritužbe građana

Što su predstavke ili pritužbe na rad upravnih odjela grada otoka?

Predstavka je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, a koja nije u izravnoj vezi s njim i ne odnosi se na njega osobno.

Pritužba je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, prema njemu osobno, uslijed čega on smatra da su povrijeđena neka njegova prava.

Predstavkom ili pritužbom smatra se i nepotpisan podnesak ako sadrži podatke dostatne za provjeru podnositeljeva identiteta. Podnesci upućeni upravnim tijelima Grada, a koji ne spadaju u predstavke i pritužbe, uputit će se bez odgode tijelima nadležnim za njihovo rješavanje uz pismenu obavijest podnositelju. Predstavka ili pritužba u kojoj se iznova iznose činjenice koje su prethodno bile razmatrane i ocijenjene ne smatraju se predstavkom ili pritužbom.

Tko ima pravo podnijeti predstavku ili pritužbu?

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Otoka kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan odnos službenika/namještenika kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Kako se podnose predstavke ili pritužbe?

· Pismeno podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte na adresu: Grad Otok, 32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6A

· Elektronskim putem na mail: info@otok.hr

· Putem sandučića za pritužbe i predstavke postavljenog na ulazu u zgradu - sjedištu Grada Otoka.