Komunalna djelatnost

 

Zakonska regulativa

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15)

Komunalne djelatnosti – komunalne usluge

Komunalne djelatnosti, te unutar njih komunalne usluge su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje.

Za sve potrebne informacije i usluge možete se obratiti:

Upravi Vranjeva d.o.o ili na tel. 032/395-358