Gospodarenje otpadom

Komunalno gospodarstvo je sustav koji čine komunalne djelatnosti, 
komunalne usluge, komunalne građevine i uređaji na području jedinice 
lokalne samouprave.
Isporučitelj komunalnih usluga na području grada Otoka je trgovačko 
društvo „Vranjevo“ d.o.o. Otok, koje je registrirano za obavljanje 
komunalne djelatnosti čiji je osnivač Grad Otok i koje je u 100 % 
vlasništvu Grada Otoka.
Današnje trgovačko društvo osnovano je 14. siječnja 1997. godine, kao 
društvo s ograničenom odgovornošću, a jedini osnivač je Općina Otok, 
sadašnji Grad Otok.
Primarne djelatnosti Vranjeva su komunalne naravi, odnosno održavanje 
javnih površina, odvoz komunalnog otpada, održavanje gradskog groblja i 
pogreba, izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže, kao i razni 
građevinski poslovi koji se obavljaju po potrebi.
Društvo ima Upravu i nadzorni odbor. Uprava odgovara za uredno vođenje 
poslovnih knjiga, te vodi poslovanje Društva.
Upravu čini Predsjednik Uprave – direktor te Član Uprave, bez  
ograničenja. Uprava, na čelu s direktorom i Članom Uprave, upravlja i 
organizira djelatnost svih poslovnih jedinica i odjela, te obavlja 
druge opće, financijske i kadrovske poslove. Nadzorni odbor odlučuje o 
financijskim izvještajima Društva, imenovanju i opozivu člana Uprave i 
drugim važnim  pitanjima.
Komunalna djelatnost regulirana je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, 
Zakonom o grobljima, te općim zakonima kao što je Zakon o trgovačkim 
društvima, Zakon o gospodarenju otpadom i drugim zakonima koji se odnose 
na sve subjekte u gospodarstvu.
U svojoj  djelatnosti „Vranjevo d.o.o.“ svakodnevno surađuje sa 
županijskim i lokalnim upravnim organima, nadležnim za poslove 
komunalnog gospodarstva kako bi se u vršenju komunalne djelatnosti što 
više zadovoljavale potrebe građana, korisnika komunalnih usluga.
Cilj komunalnog poduzeća je učiniti sredinu ljepšom i uređenijom te 
samim time puno ugodnijom za život svih građana.
Ulažući ljudske napore i strojeve, komunalno poduzeće Vranjevo i u 
budućnosti će biti na usluzi građanima Otoka i Komletinaca, te će 
koristiti sve raspoložive resurse kako bi naša sredina i dalje ostala 
uredna i ugodnija za život pojedinaca.


Zakon o gospodarenju otpadom:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

Odluka o načinu pružanja javne usluge

Ostale informacije vezane za gospodarenje otpadom možete naći na 
stranicama Vranjeva www.vranjevo.hr.