Upravni odjeli

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi vezani uz funkcioniranje političkoga sustava Grada, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Gradskoga vijeća i rad njegovih radnih tijela; poslovi vezani za rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave; poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo gradske uprave; prijave i odjave radnika i drugi kadrovski poslovi (rješenja o prijemu u radni odnos i raspored, plan prijema u službu); poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte; zaštita i čuvanje arhivskog gradiva; poslovi ureda gradonačelnika i protokola, provedba upravnog postupka u području podmirenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi, ugostiteljstvo i turizam, zaštita i spašavanje, civilna zaštita, protupožarna zaštita, odgoj i obrazovanje, kultura, sport, društvene djelatnosti, suradnja s udrugama; poslovi pripreme i provedbe programa javnih potreba društvenih djelatnosti, upravljanje informacijama (pravo na pristup informacijama), odnosi s javnošću; ostale opće poslove gradske uprave.

Pročelnik: Mirko Martinović, prof.  

Djelatnici u odjelu: 

 1. Gordana Draženović – voditeljica poslova Ureda gradonačelnika   

 1. Agneza Novoselac, bacc.oec. – viši referent za poslove Ureda gradonačelnika i opće poslove - tajnica   

 1. Biljana Jelinić, bacc.admin.publ. – voditeljica poslova socijalne skrbi                  

 1. Marija Vuković, mag.iur. – viši stručni suradnik za samoupravu i opće poslove             

 1. Ivana Šajfar, bacc.admin.publ. – viši referent za samoupravu i opće poslove            

 1. Gordana Sluganović, Ružica Matanović, Marija Mareljić – namještenice 

 

Upravni odjel za financije, poljoprivredu i gospodarstvo 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja Proračuna Grada; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenja platnog prometa putem računa Grada; izrada kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna; izrada plana nabave i izvješća o nabavi; vođenje registra ugovora; izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; vođenje evidencija gradske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi obračuna plaća radnika gradske uprave i izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radnicima i izvršenim isplatama; poslovi naplate gradskih prihoda uključujući i prisilnu naplatu; uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole; utvrđivanje i obračun šteta od elementarnih nepogoda i raspodjela sredstava pomoći, raspolaganje gradskom i državnom imovinom povjerenom Gradu na raspolaganje, stručni i drugi poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada, financijsko praćenje izvršenja provedbe EU projekata.

Pročelnica: Marija Čolaković, dipl.oec.  

Djelatnici u odjelu: 

 1. Željka Ivančević – voditeljica poslova računovodstva               

 1. Gordana Štifić – referentica naplate prihoda              

 2. Ana Zvonarević, mag.oec. – savjetnik za financije i proračun  

 3. Ivan Šilović, mag.oec. – viši referent za poduzetništvo i gospodarstvo          

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove obavlja slijedeće upravne, stručne i
druge poslove; funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te izgradnja i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti); vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; uređenje naselja i stanovanje; provođenje komunalnog reda; uređenje prometa na području Grada; investicijsko i tekuće održavanje imovine Grada; poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise; održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad; poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi, legalizacija, korištenje javnih površina, zaštita potrošača, poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole i drugih odgovarajućih akata); poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u svezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi; provedba upravnog postupka u području podmirenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi; izrada nacrta općih akata (normativna djelatnost, zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima po punomoći, provedba javne nabave.

Pročelnik: Marko Tadić, dipl.iur.

Djelatnici u odjelu: 

 1. Matea Pole, mag.iur. – savjetnik za javnu nabavu i normativnu djelatnost  

 1. Dijana Grgić, mag.admin.publ. – komunalni redar         

 1. Marija Širić, mag.admin.publ. – komunalni redar           

 1. Zlatko Matanović – komunalni izvidnik  

 

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE: PON-PET

                                                                 7:30 – 15:30 sati

                                                                 Stanka: 11:00-11.30