Javna Nabava

 

Grad Otok kao javni naručitelj provodi javnu nabavu roba, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) od 01. siječnja 2017. godine.

Na dio postupaka koji su provedeni ili su započeti prije tog datuma primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi (NN broj 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH).

Javna nabava dijeli se prema vrijednosti nabave na:

– nabavu male vrijednosti (procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od vrijednosti pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), a manja od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. Direktive 2014/24/EU i članka 15. Direktive 2014/25/EU

– nabavu velike vrijednosti ( procijenjena vrijednost nabave jednak ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. Direktive 2014/24/EU i članka 15. Direktive 2014/25/EU)

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se na nabavu:

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna

b) radova procijenjenih vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Put do objava javnih nabava u EOJN NN:

Narodne novine – Elektronički oglasnik javne nabave – Objave javne nabave – Jednostavna tražilica – pod Naručitelj upisati Grad Otok – Traži

 

Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za Gradsku udrugu umirovljenika Vukovarsko - srijemske županije Otok