Savjet mladih

 

Savjet mladih Grada Otoka

Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih, predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja, daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, obavlja i druge poslove od interesa za mlade. Savjet mladih može imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad sa mladima.

 

Predsjednica: Martina Murvaj – sm.gradotok@gmail.com

Članovi:

Martina Murvaj

Tomislav Šarić

Krešimir Jurić

Marko Spajić

Sanela Kojundžić

Anita Glavaš

Josipa Nikolić

Marina Jurić

Marija Filipović

Sandra Jurić

Martina Ždravac

Eva Čović

Marija Peranović