ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU AFRIČKE SVINJSKE KUGE I PREDSTAVLJENE MJERE NADOKNADE SREDSTAVA

Svinjska kuga 2023.
Poljoprivreda

U gradskoj vijećnici održano je predavanje na temu afričke svinjske kuge.

Predstavnik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu predstavio je uzgajivačima svinja mjere zaštite odnosno mjere suzbijanja širenja svinjske kuge, te mjere nadoknade sredstava kroz Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed afričke svinjske kuge u vrijednosti 7.500.000,00 eura, te Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge u vrijednosti 5.000.000,00 eura.

Uzgajivačima su predstavljene i mogućnosti prekategorizacije njihovih objekata te rokovi i uvjeti za prekategorizaciju.

KRATKI PRIKAZ MJERA IZ PROGRAMA:

PROGRAM POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZBOG ONEMOGUĆENE AKTIVNOSTI USLIJED POJAVE AFRIČKE SVINJSKE KUGE – 7.500.000,00 eura

• Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472, koja drže svinje na području zona ograničenja i koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

• biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

i

• za svinje korisnika potpore je utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje i na objektu na kojem su svinje uginule i/ili je provedeno njihovo usmrćivanje, zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci (Mjera 1)

odnosno svinje korisnika potpore su uklonjene u klaonici određenoj od strane Ministarstva i na objektu s kojeg su svinje uklonjene zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci (Mjera 2).

MJERA 1.

NADOKNADA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZA UGINULE I USMRĆENE SVINJE

• Zahtjev za potporu za Mjeru 1 nije potrebno podnositi,

• Ministarstvo poljoprivrede će koristeći podatke o provedenim mjerama dostavljene od strane Državnog inspektorata i drugih podataka iz internih baza i evidencija, provoditi i uspostavljati analitiku i popis korisnika potpore te mjesečno i to do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec donositi Odluku o isplati potpore iz Mjere 1.

• Iznos potpore utvrđuje se sukladno broju, kategoriji i težini uginulih i/ili usmrćenih svinja temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

• Osnova za izračun potpore:

• prasad i odojci do 35 kg : 100,00 eura po grlu

• tovne svinje : 2,00 eura po kg žive težine

• nazimice, krmače i nerasti : 650,00 eura po grlu

• U slučaju da Ministarstvo prilikom utvrđivanja prihvatljivosti korisnika na temelju zapisnika veterinarskog inspektora Državnog inspektorata utvrdi da su svinje koje su predmet postupanja, u uslužnom tovu na nadziranom objektu, zatražit će od sudionika uslužnog tova Izjavu o korisniku potpore koju potpisuju oba sudionika uslužnog tova.

• Sudionici uslužnog tova dužni su popuniti i potpisati Izjavu te ju dostaviti u roku od 5 dana na adresu elektroničke pošte navedenu na obrascu izjave.

• Ministarstvo poljoprivrede mjesečno i to do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec donosi Odluku o isplati sredstava potpore korisnicima.

MJERA 2.

NADOKNADA GUBITKA PRIHODA ZA UKLONJENE SVINJE

• Od subote, 12. kolovoza, otvoreno je podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2

• Prihvatljiva su grla svinja s objekata u području zone ograničenja, a koja su uklonjena u klaonici određenoj od strane Ministarstva temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

• Prihod ostvaren od prodaje zaklanih životinja potvrđuje se računom/otkupnim blokom izdanim od strane klaonice.

• Broj, kategorija i težina svinja za izračun potpore utvrđuje se zapisnikom o razvrstavanju trupova na liniji klanja.

• Kategorije navedene u zapisniku o razvrstavanju trupova na liniji klanja:

• prasad i odojci su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad i odojci do najveće težine toplog trupa od 28 kg,

• tovne svinje su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad težine toplog trupa većeg od 28 kg i svinje kategorija T1 i T2 i

• nazimice, krmače i nerasti su trupovi svinja kategorizirani u kategorije krmače, mladi nerastovi i stariji nerastovi i kastrati.

• Masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman koji iznosi 78%.

• Zahtjev za potporu za Mjeru 2 popunjava se putem AGRONET aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Mjera 2 – Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge“.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže račune/otkupne blokove izdane od strane klaonice koju je odobrilo Ministarstvo za provedbu klanja svinja s objekata u zonama ograničenja.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec

Slika
Svinjska kuga 2023.