Obavijest o Javnom pozivu za dostavu ponuda vlasnika stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju u Otoku i Komletincima

Ukraine_smještaj
Grad Otok

MUP, Ravnateljstvo CZ, objavilo je 26. ožujka 2022. godine, Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu  - "Ponuda smještaja za raseljene osobe(koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice)  i isti predati u prostorijama Grada Otoka, II. kat ili u Mjesnom odboru Komletinci, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, gdje se može i preuzeti navedeni Obrazac. Kontakt: Grad Otok: mail: info@gradotok.tcloud.hr, 032/373-353. Kontakt: Mjesni odbor Komletinci: 099/841-1720.

POZIV SE ODNOSI NA: Vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice.Vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje.

 

POSTUPAK STAMBENOG ZBRINJAVANJA RASELJENIH OSOB A IZ UKRAJINE U POJEDINAČNI SMJEŠTAJ

1.Stožer CZ grada Otoka nakon zaprimljene Ponude, u najkraćem mogućem vremenu provodi neposredni nadzor stambene jedinice, utvrđuje vjerodstojnost ponude i o tome ispunjava Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju dostavlja Ponuditelju.

2. Ponuditelj uz ponudu i potvrdu treba priložiti:

Dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih svlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice.

Ponuditelj navedenu dokumentaciju dostavlja Ravnateljstvu CZ MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: pojedinačni.smjestaj@mup.hr

Ravnateljstvo CZ provjerava valjanost dostavljene dokumentacije te o istome obavještava Stožer CZ Vukovarsko-srijemske županije.

 

STOŽER CZ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ( Stožer CZ VSŽ):

* Uvodi raseljene osobe iz Ukrajine u SJ u koju će biti smještene, uz obvezu sastavljanja zapisnika o primopredaji SJ.

*Upoznaje korisnika SJ s Izjavom. Potpisivanjem Izjave korisnik potvrđuje da je suglasan s dodjelom i korištenjem SJ te se obvezuje dužnom pažnjom voditi računa o istoj. Izjavu potpisuju sve punoljetne osobe – korisnici smještaja (i za maloljetnu djecu).

*Priprema Ugovor o ustupanju SJ (u skladu s dostavljenim obrascem Ugovora) te iste, potpisane od strane vlasnika SJ, dostavlja Ravnateljstvu CZ na potpis.

*Obrazac zapisnika i Izjava korisnika su prilog Ugovora o ustupanju SJ na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine.

*Ugovor o ustupanju SJ se sklapa u 4 (četiri) primjerka, 1 (jedan) primjerak za vlasnika SJ, 1 (jedan) primjerak za Ravnateljstvo CZ, 1 (jedan) primjerak za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ravnateljstvo za robne zalihe i 1 (jedan) primjerak za Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

*Primjerak Ugovora za vlasnika SJ bit će vlasniku dostavljen putem Stožera CZ VSŽ.

Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju podmirivat će se vlasniku jednom mjesečno, temeljem Odluke o financiranju troškova smještaja za stambeno zbrinjavanje...Vlade RH.

STOŽER CZ GRADA OTOKA: Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će Stožer CZ Grada Otoka.