Arhiva

Službeni vjesnik Grada Otok, broj 1, godina 1 – tiskano izdanje

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019. /2020.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice Otok

Suglasnost na Financijski plan Otočke razvojne agencije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022.

Suglasnost na Godišnji plan Otočke razvojne agencije za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka

Suglasnost na Program rada savjeta mladih Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka

Suglasnost na Statut ustanove Virovi

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove “Pupoljak” Otok iz reda osnivača

Zaključak o zakupu poslovnog prostora – frizerski saloni

Odluka o kupnji nekretnine – župa Otok

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Otoka u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Otoka u 2020. godini

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Otok

Akti gradonačelnika:

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Otoka

Sistematizacija radnih mjesta upravnih odjela Grada Otoka

Plan prijma u službu u upravnim odjelima Grada Otoka za 2020. godinu

Izmjena odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite

 

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 2/2020.

Akti Gradskog vijeća Grada Otoka

Godišnje izvješće o radu Hrvatskog šumarskog instituta za 2019. godinu

Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za 2019. godinu

Suglasnost na Pravilnik o jednostavnoj nabavi Gradske knjižnice Otok

Suglasnost na Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Otok

Suglasnost na Pravilnik o radu Gradske knjižnice Otok

Suglasnost na Pravilnik o zaštiti knjižnične građe Gradske knjižnice Otok

Suglasnost na Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Gradske knjižnice Otok

Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Gradske knjižnice Otok s koeficijentima za obračun plaća

Suglasnost na izmjene Statuta Gradske knjižnice Otok

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Otoka za period od 2020. do 2023. godine

Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Otok

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Otoka

Odluka o promjenama Predškolske ustanove Pupoljak

Polugodišnje izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca

Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2019. godine

Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Akti gradonačelnika :

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2019. godine

 

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 3/2020. (4. travnja 2020.)

Odluka o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Grada Otoka

AKTI GRADONAČELNIKA:

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Otoka za razdoblje 2017.-2020. za 2019. godinu

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Otoka

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 4/2020. (16. travnja 2020.)

Odluka o smanjenju plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

Odluka o smanjenju naknada vijećnicima Gradskog vijeća Grada Otoka

Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU I.

Zaključak UPU CENTAR I OTOK

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 5/2020. (11. svibnja 2020.)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove„Pupoljak“ Otok

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 6/2020. (5. lipnja 2020.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Otoka

Fortenova grupa d.d. – zaključak o otkupu nekretnine

Odluka o ugovoru o zakupu poslovnog prostora – FINA

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku

Ispravak Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća, predsjedniku Vijeća mjesnog odbora i drugim osobama koje sudjeluju na sjednici Gradskog vijeća

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća Predškolske ustanove Pupoljak za 2019. godinu

Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupa javne površine na području Grada Otoka

 

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 7/2020. (9. lipnja 2020.)

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pupoljak Otok

 

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 8/2020. (30. lipnja 2020.)

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pupoljak

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Komletinci

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Komletinci

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Otoka

Odluka o davanju na korištenje opreme za obavljanje djelatnosti fizikalne medicine

Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Otoka izabranih s liste grupe birača za 2020.godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja

Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Skorotinci Otok lokacija Petkovac

Odluka o osnivanju prava služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 8 – tiskano izdanje

 

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 9/2020. (5. kolovoza 2020.)

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Otoka

Odluka o radu sa strankama u upravnim odjelima Grada Otoka, Otočke razvojne agencije i Gradske knjižnice Otok u vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o dodjeli javnih priznanja u povodu Dana udruga Grada Otoka

Odluka o odgodi javnih okupljanja u organizaciji Grada Otoka

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Pupoljak Otok

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Pupoljak Otok za pedagošku godinu 2020. /2021.

Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Odluka o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje – Dječji vrtić Pupoljak Otok

Odluka o financiranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2020./2021. .

Odluka o dodjeli potpore za nabavku ogrjeva ili plaćanja troškova grijanja 2020.