I. izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godine i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu

Račun rashoda i prihoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije – 1.1.2020.-31.12.2020.

Izmjene i dopune proračuna organizacijska klasifikacija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije-1.1.2020.-31.12.2020.

Izmjene i dopune proračuna funkcijska klasifikacija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije-1.1.2020.-31.12.2020.

Projekcije proračuna prihoda i rashoda – 2021.-2022.

Prijavljen projektni prijedlog za Poziv „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza II“

Otočka razvojna agencija izradila je i prijavila projektni prijedlog za Poziv „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza II“ čiji je nositelj  Gradska udruga umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok.  Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prepoznato je kako ovakav Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ovaj projekt ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTAR I U OTOKU

Poziv na javnu raspravu sa izmjenom termina javnog uvida

JAVNI UVID- 22 travnja.-23. svibnja 2020. godine

JAVNO IZLAGANJE- 12. svibnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati putem livestream servisa.

Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći sljedeći link: https://us04web.zoom.us/j/76744489846

Tijekom javnog izlaganja sudionici mogu postavljati pitanja i primjedbe putem:

1. Koristenje i namjena povrsina_pp

2.A. Promet_pp

2.B. Elektronicke kominikacije i energetski sustav_pp

2.C. Vodnogospodarski sustav_pp

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina_pp

4. Nacin i uvjeti gradnje_pp

Naputak_ JLS i Zavodi 20 03 2020

UPU Centar I. u Otoku – PRIJEDLOG

UPU Centar I. u Otoku – SAZETAK

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku

Najava: 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/20-01/26
Ur. broj: 2188/08-01-20-1
Otok, 8. travnja 2020.

 

Temeljem članka 37. Stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 20., 21. i 27. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik” Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09., 4/13., 6/18. I 2/20.), sazivam ELEKTRONIČKIM PUTEM 26. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA,

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o smanjenju plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika za mjesece travanj, svibanj i lipanj.
2. Prijedlog Odluke o smanjenju naknada vijećnicima Gradskog vijeća, predsjedniku Vijeća mjesnog odbora i drugim osobama koje sudjeluju na sjednicama Gradskog vijeća za mjesece travanj, svibanj i lipanj.

 

U privitku dostavljamo navedenu Odluku koju molimo da vijećnici i vijećnice razmotre, dostave svoje eventualne prijedloge za njihove izmjene ili dopune do 9. travnja 2020. do 15,00 sati. Nakon usuglašavanja teksta navedenih Odluka do 15 sati molimo da glasujete ukoliko već ranije nije dostavili svoju poruku jeste li „za“, „protiv“ ili ste „suzdržani“.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Milenko Drljepan

 

Grad Otok usvojio mjere pomoći gospodarstvu

S obzirom na situaciju s proširenjem epidemije virusa koja se odražava na gospodarsko djelovanje poduzetnika na području cijele Republike Hrvatske pa tako i grada Otoka, a s ciljem pomoći poduzetnicima, obrtnicima te građanima usvojili smo nekoliko mjera pomoći.

Mjere se odnose na područja iz djelokruga rada Grada Otoka na koje možemo kao JLS utjecati.
Mišljenja smo kako kombinacijom mjera koje donosi Vlada RH i naših mjera možemo pomoći u poslovanju poduzetnika.
S obzirom na utjecaj epidemije na poslovanje koje se mora odvijati i u ovakvim uvjetima žurno smo putem elektronske sjednice Gradskog vijeća donijeli odluku o mjerama pomoći kako bi se što prije moglo početi s primjenjivanjem.

Usvojene mjere su:

1.Obustavlja se od primjene provedba obveza iz Programa poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području  Grada Otoka za razdoblje od 2018.- 2020. (Mjera1.1.: Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i samozapošljavanje) („Službeni vjesnik“  Vukovarsko – srijemske županije br. 17/18) i Programa poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019.- 2020 („Službeni vjesnik“  Vukovarsko – srijemske županije br. 09/19) za pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od gospodarskih djelatnosti čiji se rad obustavlja ili ograničava mjerama Stožera Civilne zaštite RH za proglašeni period obustave rada.

Ova mjera se odnosi na Programe kojima  Grad Otok sufinancira plaću novozaposlenih djelatnika na period 3 godine. Obustava se odnosi na one poduzetnike koji ne mogu obavljati svoju djelatnost te po završetku obustave rada mogu nastaviti koristiti odobreno sufinanciranje od strane grada Otoka.

2.Odobrava se potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020.godine poduzetnicima — pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju neku od gospodarskih djelatnosti čiji se rad obustavlja ili ograničava mjerama Stožera Civilne zaštite RH.

 

3.Obveznici plaćanja zakupa oslobađaju se obveza plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Otoka i javne površine, za proglašeni period obustave rada. 

4.Za vrijeme  obustave redovitog  rada vrtića Pupoljak u razdoblju od  16. 03. 2020.g. do obustave mjere, roditelji koji neće koristiti usluge vrtića (deżurstvo) oslobađaju se obveze plaćanja cjelodnevnih i poludnevnih programa ranog i predškolskog odgoja.

5.Grad Otok nastavlja sufinanciranje mjesečne cijene redovitog rada vrtića za djecu s područja grada Otoka koja pohađaju vrtiće izvan grada Otoka u iznosu u kojem je Grad Otok i dosada sufinancirao mjesečnu cijenu vrtića uz uvjet da početkom redovitog     rada vrtića djeca nastave koristiti uslugu redovitog rada vrtića 

6.U narednom razdoblju od 6 mjeseca obustavlja se pokretanje postupaka prisilne naplate  potraživanja Grada Otoka, osim u slučajevima nastupa zastare potraživanja u tom periodu.

 

Za sada je ovo prvi paket mjera te ovisno o razvoju situacije i potencijalnih problema koji će nastajati Grad će svakako razmisliti o pripremi novih mjera. 

 

                        

UPUTA o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 35/20)

I.

S obzirom na upite stožera civilne zaštite te pravnih i fizičkih osoba, radi ujednačavanja postupanja daje se uputa o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Odluka).

II.

Nalaže se stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e)  Odluke:

  • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).

U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.

Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta, a da se u Stožer civilne zaštite građani obraćaju osobno samo iznimno, ako nikako ne mogu drugačije zatražiti propusnicu.

 

III.

Traži se od pravnih osoba koja izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. Odluke

  • podtočke a) – promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
  • podtočke b) – dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
  • podtočke c) – izvješćivanje javnosti,
  • podtočke f) (putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće (npr. održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava).

da izrade procjenu nužno potrebnog osoblja i da propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.

Organiziranje izdavanja propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

 

 

 

IV.

Izabrani liječnici obiteljske medicine koji izdaju propusnice zbog  okolnosti iz točke II., stavka 1., podtočke d) – potrebna hitna medicinska skrb, trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.

V.

Čelnici žurnih i operativnih službi koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (točka II., stavak 1., podtočka g), dužni su službenicima, koji nemaju službene policijske značke i službene vojne iskaznice ( njima propusnice nisu potrebne jer im službena iskaznice zamjenjuju propusnice ), a potrebni su u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, izdavati propusnice bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

 

VI.

Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku ( npr. mobilnom aparatu ).

VII.

 

Stožeri civilne zaštite dužni su s ovom Uputom upoznati sve na koje se odnosi i javnost.

 

Dostaviti:

1.        Operativnom centru Civilne zaštite,

na daljnju dostavu

2.         Pismohrani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za propusnice!!!

Dolje je priložen zahtjev za izdavanje propusnica koji možete predati radnim danom u terminima od 09.00 – 13.00 sati, isti će se razmotriti, te će se propusnica dobiti sljedeći radni dan. Hitni slučajevi će biti razmotreni odmah.
Ako ste u mogućnsti popunjenje prijavnice možete dostaviti na mail info@gradotok.tcloud.hr ili stozer.czotok@gmail.com

U slučaju dolaska molimo radi prevencije kada dolazite ako ste u mogućnosti da nosite maske i rukavice.

ZAHTJEV preuzmite OVDJE.