Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo grada Otoka i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Otoka te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Otoka.

Statut Grada Otoka – Izmjene Statuta (2013).

Pravilnik o javnosti rada Gradskog vijeća Grada Otoka  – Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnosti rada Gradskog vijeća grada Otoka 

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Otoka održani su 21. svibnja 2017. godine. Na temelju rezultata izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Otoka utvrđeno je da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:

– HDZ, HSS, HSP AS– 9 vijećnika

– Grupa birača, nositelj liste Mario Elez – 3 vijećnika

– Grupa birača, nositelj liste Marijan Drnasin – 2 vijećnika

– SDP, HSU, HNS – 1 vijećnik

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održana je 8. lipnja 2017. godine.

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA 

GRADSKO VIJEĆE – VIJEĆNICI (ažurirani podaci)

 1. Milenko Drljepan, HDZ, predsjednik Gradskog vijeća
 2. Filip Filipović, HSS, potpredsjednik
 3. Ivan Sluganović, HSP dr. Ante Starčević
 4. Marko Novoselac, HDZ
 5. Josip Mareljić, HDZ
 6. Ivan Žagar, HDZ
 7. Marija Čepo, HDZ
 8. Tomo Babić, HDZ
 9. Mile Matanović, HDZ
 10. Mario Elez, Grupa birača
 11. Ivica Breščaković, Grupa birača
 12. Natalija Šutalo, Grupa birača
 13. Marijan Drnasin, Grupa birača
 14. Zoran Popić, Grupa birača
 15. Marija Nuić, SDP

Predsjednik Gradskog vijeća

Milenko Drljepan

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

info@gradotok.tcloud.hr

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Filip Filipović, dipl. ing.

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

info@gradotok.tcloud.hr

 

Tajnik Gradskog vijeća

Mirko Martinović, prof.

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

032/373-351

info@gradotok.tcloud.hr

 

RADNA TIJELA

MANDATNA KOMISIJA:

Ivan Žagar

Marija Čepo

Natalija Šutalo

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE:

Marko Novoselac

Filip Filipović

Ivan Sluganović

Mario Elez

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN:

Ivan Sluganović, predsjednik

Marko Novoselac, član

Filip Filipović, član

Vinko Matozan, član

Marija Nuić, član

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

Mile Matanović, predsjednik

Tomo Babić, član

Josip Mareljić, član

Ivica Breščaković, član

Marina Jozinović, član

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Miljenko Balašević, predsjednik

Filip Filipović, član

Mario Đukić, član

Marijan Novoselac, član

Goran Čengić, član

Stjepan Bertić, član

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE

Antun Nikolić, predsjednik

Milan Vukelić, član

Ivan Dabro, član

Toni Čengić, član

Miro Miškić, član

ODBOR ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA

Tomo Babić, predsjednik

Ivan Žagar, član

Mario Beli, član

Melita Miličević, član

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Josip Mareljić, predsjednik

Marin Tola, član

Dajana Bertić, član

KOMISIJA ZA IZDAVANJE STANOVA U NAJAM

Milenko Drljepan, predsjednik

Filip Filipović, zamjenik predsjednika

Ivan Sluganović, član

Biljana Jelinić, član

Mario Elez, član

POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA I LJUDSKA PRAVA

Marija Čepo, predsjednica

Marija Nuić, zamjenica predsjednice

Natalija Šutalo, član

Kata Lukić, član

Josip Mareljić, član

 

UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE KNJIŽNICE

Mirko Martinović, predsjednik

Božana Filipović

Katica Novoselac

Antonela Jelić

Ankica Landeka

 

VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok

Josip Šarić, predsjednik Skupštine

 

Nadzorni odbor Vranjevo

Antun Nikolić, predsjednik

Marijan Novoselac (st.)

Marko Tadić

Stjepan Topalović

Mira Ljubić

 

UPRAVNO VIJEĆE OTOČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Josip Šarić, predsjednik

Zvonimir Pućo

Berislav Vuković

 

UPRAVNO VIJEĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE „PUPOLJAK“ OTOK

Marina Beuk, predsjednica

Jelena Jelić

Marijana Vujica

Ružica Štefanić

Mirta Marković

Marija Šimić

Marija Medić

 

ŠKOLSKI ODBOR OŠ JOSIPA LOVRETIĆA OTOK

Davor Šalamon

Zvonimir Pućo

Mario Đukić

Filip Filipović

Mirta Bolotin

Kristina Slunjski Živković

Ivan Abramović

 

ŠKOLSKI ODBOR OŠ „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI

Marija Čorić, predsjednica

Gordana Vujica

Alma Golubičić

Iva Ozdanovac

Stjepan Topalović

Marijan Novoselac

Josip Mareljić

 DNEVNI REDOVI SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MANDAT 2017.-2021.

IZVJEŠĆA SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MANDAT 2017.-2021.