I. izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godine i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu

Račun rashoda i prihoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije – 1.1.2020.-31.12.2020.

Izmjene i dopune proračuna organizacijska klasifikacija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije-1.1.2020.-31.12.2020.

Izmjene i dopune proračuna funkcijska klasifikacija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije-1.1.2020.-31.12.2020.

Projekcije proračuna prihoda i rashoda – 2021.-2022.