PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI GRADA OTOKA

Dokumentacija o javnoj nabavi-Otok

Ogledni terminski plan provođenja Ugovora

PRILOG 1-Privitak ponudbenom listu

PRILOG 2-Iskustvo i kompetentnost gosp. subjekta

PRILOG 3- Popis pojmova i obrazloženja za potrebe ovih UGS

PRILOG 4-Principi i uvjeti projektiranja koji se primjenjuju te obrazloženja

PRILOG 5-Specifikacije svjetiljki koje se nude i bit će aplicirane u projektu, a prema odredbama UGS

PRILOG 6-Projektni zadatak

PRILOG 7- Ogledni terminski plan provođenja mjera iz Ugovora

PRILOG 8-Izračun cijene Cuk i Cva

PRILOG 9-Rizici povezani s ugovorom

PRILOG 10- Izjava o pregledu gradilišta i postojećeg stanja

PRILOG 11-Izjava o garanciji na svjetiljke

PRILOG 12-Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za sslučaj povrede ugovornih obveza

PRILOG 13-Izračun uštede energije i izjava o jamstvu za uštedu energije

PRILOG 14- Izjava gospodarskog subjekta o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

PRILOG 15- Izjava o prihvaćanju uvjetaa iz UGS

PRILOG 16-Izjava gospodarskog subjekta o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

Tablica specifikacija cestovne svjetiljke – Otok

Tablice zadanog zahvata – Otok

Troškovnik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok.

Sukladno članku 198. stavak 3. ZJN 2016, Grad Otok stavlja nacrt  Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na svojim internetskim stranicama www. otok.hr te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje  primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte Naručitelja javnanabavaotok@gmail.com  najkasnije do 29. prosinca 2017. godine.

Javno savjetovanje PODUZETNIČKI INKUBATOR

Dokumentacija o nabavi

Obrasci

Troškovnici

Nacrti: 1. IZV-Arhitektonska situacija

2. VIK-00-Prizemlje

4. VIK-00- Tlocrt kat

12-IZV – Zapadno i sistično pročelje

13-IZV – Južno pročelje

14-IZV – Sjeverno pročelje

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju