REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

GRADONAČELNIK

KLASA:363-02/18-01/05

URBROJ:2188/08-02/1-18-1

Otok, 23.svibnja 2018.godine

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj.14/09, 4/13 i 6/18), gradonačelnik Grada Otoka, dana 22. svibnja 2018. godine, raspisuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
JAVNI RADOVI – RADNIK/CA U ODRŽAVANJU


Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 18. svibnja 2018. godine, Gradu Otoku je temeljem udjela broja nezaposlenih u Gradu Otoku u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u Područnom uredu Vinkovci određeno pravo zapošljavanja 17 osoba u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenog Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/a, Otok, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci za obavljanje poslova u javnim radovima Grada Otoka.

 

I.

Mjesto rada: Grad Otok, naselja Otok i Komletinci

Broj traženih radnika/ca: 17 osoba

Naziv radnog mjesta: radnik/ca na održavanju

Vrsta zasposlenja:  na određeno vrijeme; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

 

II.

Ciljane skupine:

 1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici
 2. mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca,
 3. mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju duže od 6 mjeseci te mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju duže od 12 mjeseci,
 4. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6mjeseci,
 5. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina;

III.

 

Opis poslova:

 • Održavanje kulturne baštine: Suvare u Otoku, tradicijske kuće u Komletincima, Etno-zbirke, Arheološkog nalazišta „Virgrad“,
 • Pomoćni poslovi prigodom organizacije Otočkog proljeća, Sajma kulena, Dana grada, Komemoracije u Otoku i Komemoracije u Komletincima,
 • Održavanje prirodne baštine
 • održavanje poučne staze „Virovi“, okoliša Poučne staze na Virgradu, okoliša Poučne staze „Lože“ te obale na Virovima: košnja trave, krčenje raslinja, sakupljanje otpada, premazivanje lazurnim premazom drvenih dijelova građevina
 • uređenje okoliša na lokaciji gdje će započeti izgradnja bio-ekološko edukacijskog centra „Virovi“ (košnja trave, krčenje raslinja, sakupljanje otpada, održavanje info poučnih tabli)
 • uređenje i održavanje biciklističkih ruta i biciklističkih staza: košnja trave, čišćenje staze, uklanjanje korova, zalijevanje drveća, sakupljanje otpada
 • održavanje i uređenje povjesnih spomenika (grobljanska kapelica u Komletincima, Partizansko groblje u Komletincima, grobljanska kapelica u Otoku)
 • pomoćni poslovi (košnja trave, uređenje parkinga, sadnja cvijeća, postavljanje štandova, uređenje površine na trgu i ispred zgrade gradske uprave i unutar nje) pri održavanju kulturnih manifestacija na području grada Otoka (Otočko proljeće, Sajam kulena, Dan grada Otoka, Komemoracija u Otoku, Komemoracija u Komletincima)
 • uređenje zemljišta, košnja trave, sadnja ukrasnog bilja i cvijeća na novoizgrađenom kružnom toku u središtu Grada Otoka,
 • radovi na čišćenju i održavanju autobusnih ugibališta,
 • uređenje i prenamjena neiskorištenih zemljišta u dječja igrališta (postavljanje klupa i dječjih sprava, sadnja cvijeća, postavljanje i bojanje zaštitne ograde)
 • košnja trave ispred napuštenih objekata koji su u vlasništvu Grada i čiji su vlasnici nepoznati,
 • po potrebi uređenje okućnica i tehnički poslovi (cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka u     kući koji ne zahtjevaju specifična stručna znanja) za domaćinstva u kojima žive stare i nemoćne osobe,
 • održavanje sportsko-rekreativnih površina

Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

IV.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju za posao:

– popunjeni obrazac prijave na natječaj sa životopisom (prazan obrazac preuzeti u gradskoj upravi)

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba) ako se posjeduje

– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti

– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

V.

Prijave na oglas dostavljaju se poštom ili izravno predaju u Gradu Otoku, Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, u roku osam dana od dana objave Oglasa, s naznakom „Javni radovi“.

 

Uvođenjem ovog Programa koristi će imati  svi građani grada Otoka (naselja Otok i Komletinci), jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša i vrijednostima prirodne i kulturne baštine.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava biti će obaviješteni u zakonskom roku.

GRADONAČELNIK

Josip Šarić, dipl.ing.

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).