POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI PODUZETNIČKOG INKUBATORA OTOK

Dana 23. svibnja 2018. godine u Vijećnici Grada Otoka potpisan je ugovor o izgradnji poduzetničkog inkubatora Otok ref. oznake KK.03.1.2.01.0062 prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poslovne infrastrukture“.

Ugovor je sklopljen između nositelja projekta Grada Otoka i Zajednice ponuditelja:  VOLKO d.o.o. Vukovar   i VODOTORANJ d.o.o. Vukovar u vrijednosti 11.051.281,09  kuna. Radovi će se izvoditi na području grada Otoka, Poduzetnička zona Otok, Ulica Skorotinci bb, k.č.634/5, k.o. Otok.

Grad Otok projekt „Poduzetnički inkubator Otok“ provodi  u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom i Poduzetničkim inkubatorom BIOS d.o.o. iz Osijeka čija ukupna vrijednost iznosi 13.567.630,84 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a traje 24 mjeseca.

JAVNI NATJEČAJ za zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka u povodu sv. Antuna kirbaja u Otoku 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 OTOK

Otok, 28.svibnja 2018.godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup javne površine

za postavljanje zabavnog parka

u povodu sv.Antuna kirbaja u Otoku 2018. godine

 

 

PREDMET ZAKUPA: Javna površina na trgu kralja Tomislava u Otoku (plato, cesta i parkiralište ispred zgrade gradske uprave i parkiralište – ranije rukometno igralište) zakup površine……………..….1.200m2

 

POČETNA CIJENA: 2.000,00 kn/dnevno,

MOGUĆE TRAJANJE ZAKUPA: 09. – 13. lipnja 2018.godine

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti organiziranja zabavnih igara.

Kriterij za odabir ponude: najviša ponuđena cijena

Prijavu sa ponuđenom cijenom i dokazom o registriranoj djelatnosti dostaviti do 05. lipnja 2018.godine poštom ili neposredno na adresu:

 

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 OTOK

 

Uvjeti plaćanja: 50% prilikom sklapanja ugovora, a ostatak do kraja lipnja 2018.godine.

 

                                                                                                             GRADONAČELNIK

Josip Šarić, dipl.ing.

POZIV kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Otoka

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 Otok

Otok, 25. svibnja 2018.godine

 

Sukladno člancima 20.  i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18), a na temelju Javnog natječaja za  imenovanje pročelnika objavljenog u Narodnim novinama broj 43/2018 dana 11.svibnja 2018.godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

 

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Otoka

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, za radna mjesta :

 

1.Pročelnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i pravne poslove, 1 izvršitelj

 

 1. Marko Tadić

 

2.Pročelnik upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu, 1 izvršitelj

 

 1. Berislav Vuković

 

3.Pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove, 1 izvršitelj

 

 1. Mirko Martinović

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Gradskoj vjećnici Grada Otoka (I.KAT) Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, pisano testiranje dana 05. lipnja 2018. godine s početkom u 09:00 sati, a intervju s početkom u 10:30 sati.

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata za svako radno mjesto objavljeni su na internetskim stranicama Grada, www.otok.hr.

 

POVJERENSTVO

                                                                                                         ZA PROVEDBU

                                                                                                     JAVNOG NATJEČAJA

 

POZIV kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 Otok

Otok, 25. svibnja 2018.godine

 

Sukladno člancima 20.  i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18), a na temelju Javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 43/2018 dana 11.svibnja 2018.godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

 

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

za prijam u službu  u Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove

 

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, za radna mjesta :

 

        1.Viši referent za poslove ureda gradonačelnika i opće poslove/tajnica – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 1. Jelena Ukić
 2. Kristina Glavaš
 3. Marija Trbljanić
 4. Ivana Vlahović
 5. Dijana Grgić
 6. Ana Koprtla
 7. Marija Nikolić

 

 

        2.Viši referent za samoupravu i opće poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 1. Kristina Glavaš
 2. Dijana Grgić
 3. Davorka Čović
 4. Ana Koprtla
 5. Martina Đoja
 6. Marija Nikolić

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Gradskoj vjećnici Grada Otoka (I.KAT) Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, dana 04. lipnja 2018. godine, za radno mjesto pod rednim brojem 1. Viši referent za poslove ureda gradonačelnika i opće poslove/tajnica  – pisano testiranje s početkom u 09,00 sati, intervju s početkom u 10:30 sati, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. Viši referent za samoupravu i opće poslove – pisano testiranje u 12:00 sati, intervju s početkom u 13,30 sati.

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata za svako radno mjesto objavljeni su na internetskim stranicama Grada, www.otok.hr.

 

POVJERENSTVO

                                                                                                         ZA PROVEDBU

                                                                                                     JAVNOG NATJEČAJA

Obavijest o crpljenju, odvozu i zbrivanjavanju fekalija iz septičkih jama

Obavještavamo građane Otoka i Komletinaca da je Grad Otok sklopio Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama sa MALVA d.o.o. za trgovinu i usluge, A.Stepinca 43, Vinkovci, koja je jedino ovlaštena obavljati ove poslove na području grada Otoka (naselje Otok i Komletinci).

Cijena crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija je 60.00 kuna +PDV po m3. Grad Otok snosi 50% troškova, a korisnik preostalih 50%.

Za korištenje navedene usluge obratite se na kontakt telefon 091/352-1802.

Upozoravamo da obavljanje navedene usluge od strane drugih osoba kao ni vlastitim cisternama nije dopušteno.

Grad Otok potpisao ugovor o financiranju projekta rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Otoku

Gradonačelnik Josip Šarić potpisao je danas ugovor o financiranju Projekta rekonstrukcija i dogradnje dječjeg vrtića u Otoku sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša.  Projekt će se financirati iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, podmjera 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « – provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.154.253,29 kuna te će biti financiran u 100% iznosu od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području grada Otoka kroz modernizaciju odgojno obrazovne infrastrukture i stvaranje adekvatnog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću u skladu sa Državnim pedagoškim standardima, stvaranje uvjeta za prijem djece jasličke dobi, poboljšanje  energetske učinkovitosti zgrade te podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz dostupnost planiranog ulaganja  lokalnom stanovništvu a posebno djeci i udrugama koje se bave djecom i mladima.

O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme JAVNI RADOVI – RADNIK/CA U ODRŽAVANJU

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

GRADONAČELNIK

KLASA:363-02/18-01/05

URBROJ:2188/08-02/1-18-1

Otok, 23.svibnja 2018.godine

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj.14/09, 4/13 i 6/18), gradonačelnik Grada Otoka, dana 22. svibnja 2018. godine, raspisuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
JAVNI RADOVI – RADNIK/CA U ODRŽAVANJU


Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 18. svibnja 2018. godine, Gradu Otoku je temeljem udjela broja nezaposlenih u Gradu Otoku u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u Područnom uredu Vinkovci određeno pravo zapošljavanja 17 osoba u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenog Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/a, Otok, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci za obavljanje poslova u javnim radovima Grada Otoka.

 

I.

Mjesto rada: Grad Otok, naselja Otok i Komletinci

Broj traženih radnika/ca: 17 osoba

Naziv radnog mjesta: radnik/ca na održavanju

Vrsta zasposlenja:  na određeno vrijeme; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

 

II.

Ciljane skupine:

 1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici
 2. mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca,
 3. mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju duže od 6 mjeseci te mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju duže od 12 mjeseci,
 4. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6mjeseci,
 5. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina;

III.

 

Opis poslova:

 • Održavanje kulturne baštine: Suvare u Otoku, tradicijske kuće u Komletincima, Etno-zbirke, Arheološkog nalazišta „Virgrad“,
 • Pomoćni poslovi prigodom organizacije Otočkog proljeća, Sajma kulena, Dana grada, Komemoracije u Otoku i Komemoracije u Komletincima,
 • Održavanje prirodne baštine
 • održavanje poučne staze „Virovi“, okoliša Poučne staze na Virgradu, okoliša Poučne staze „Lože“ te obale na Virovima: košnja trave, krčenje raslinja, sakupljanje otpada, premazivanje lazurnim premazom drvenih dijelova građevina
 • uređenje okoliša na lokaciji gdje će započeti izgradnja bio-ekološko edukacijskog centra „Virovi“ (košnja trave, krčenje raslinja, sakupljanje otpada, održavanje info poučnih tabli)
 • uređenje i održavanje biciklističkih ruta i biciklističkih staza: košnja trave, čišćenje staze, uklanjanje korova, zalijevanje drveća, sakupljanje otpada
 • održavanje i uređenje povjesnih spomenika (grobljanska kapelica u Komletincima, Partizansko groblje u Komletincima, grobljanska kapelica u Otoku)
 • pomoćni poslovi (košnja trave, uređenje parkinga, sadnja cvijeća, postavljanje štandova, uređenje površine na trgu i ispred zgrade gradske uprave i unutar nje) pri održavanju kulturnih manifestacija na području grada Otoka (Otočko proljeće, Sajam kulena, Dan grada Otoka, Komemoracija u Otoku, Komemoracija u Komletincima)
 • uređenje zemljišta, košnja trave, sadnja ukrasnog bilja i cvijeća na novoizgrađenom kružnom toku u središtu Grada Otoka,
 • radovi na čišćenju i održavanju autobusnih ugibališta,
 • uređenje i prenamjena neiskorištenih zemljišta u dječja igrališta (postavljanje klupa i dječjih sprava, sadnja cvijeća, postavljanje i bojanje zaštitne ograde)
 • košnja trave ispred napuštenih objekata koji su u vlasništvu Grada i čiji su vlasnici nepoznati,
 • po potrebi uređenje okućnica i tehnički poslovi (cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka u     kući koji ne zahtjevaju specifična stručna znanja) za domaćinstva u kojima žive stare i nemoćne osobe,
 • održavanje sportsko-rekreativnih površina

Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

IV.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju za posao:

– popunjeni obrazac prijave na natječaj sa životopisom (prazan obrazac preuzeti u gradskoj upravi)

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba) ako se posjeduje

– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti

– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

V.

Prijave na oglas dostavljaju se poštom ili izravno predaju u Gradu Otoku, Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, u roku osam dana od dana objave Oglasa, s naznakom „Javni radovi“.

 

Uvođenjem ovog Programa koristi će imati  svi građani grada Otoka (naselja Otok i Komletinci), jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša i vrijednostima prirodne i kulturne baštine.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava biti će obaviješteni u zakonskom roku.

GRADONAČELNIK

Josip Šarić, dipl.ing.

SUSRET PREDSTAVNIKA GRADA OTOKA i ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE

U Nadbiskupijskom domu u Đakovu održan je sastanak predstavnika Grada Otoka predvođenih gradonačelnikom Josipom Šarićem i Đakovačko-osječke nadbiskupije predvođenih nadbiskupom mons. Đurom Hranićem. Razgovaralo se o zajedničkoj suradnji na obnovi sakralnih objekata u Župama Otok i Komletinci te realizaciji aktualnih i planiranih projekata.
Prisutni su dali načelnu potporu projektu obnove Župne crkve Bezgrešnog začeća BDM u Komletincima prema uvjetima koje bi odredio Konzervatorski odjel Ministarstva kulture. Također bi se po uzoru obnove grobljanske kapele u Komletincima, pristupilo izradi projekta obnove grobljanske kapele u Otoku.
U sklopu radova na kružnom toku u središtu Otoka predstavljeno je idejno rješenje uređenja okoliša i pristupnih staza Župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskog. Ovim projektom se planira, uz prethodno odobrenje Nadbiskupijske komisije za gradnje i obnove, napraviti pristupna staza i omogućiti ulaz invalidima u župnu crkvu.
Na sastanku su bili prisutni generalni vikar mons. Ivan Čurić, otočki župnik i dekan preč. Antun Knežević, komletinački župnik vlč. Ivan Petričević, predsjednik Gradskog vijeća Milenko Drljepan te ostali predstavnici grada Otoka i Nadbiskupije.