GRAD OTOK objavljuje                                                                                 26.veljače 2018.godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

-poslovni prostor u zgradi na k.č.. br. 1391 k.o. Komletinci (nogometno igralište) ulica J.Kozarca 63 Komletinci površine 82,30 m2, energetski razred F, početni iznos mjesečne zakupnine 2.000,00 kuna.

 

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

 

PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU SADRŽI:

-opći podaci o natjecatelju (ime i prezime, prebivalište ondnosno naziv i sjedište, OIB, podaci o osbi ovlaštenoj za zastupanje)

-ponuđeni mjesečni iznos zakupnine za navedeni poslovni prostor,

-preslika osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu obrtnika,

-izvod iz odgovarajućeg registra za fizičku osobu obrtnika, odnosno pravnu osobu iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti ne starije od 3 mjeseca,

-detaljan opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati,

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-broj žiro računa s nazivom banke za povrat jamčevine,

-dokaz o pravu prvenstva zakupa ukoliko se na isto poziva sukladno zakonu.

 

Ponude sa prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adesu :

GRAD OTOK, OTOK Trg kralja Tomislava 6A sa naznakom „ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARAJ“.

Kriterij za odabir ponude: najviša zakupnina.

Natjecati se ne mogu osobe koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Otoku.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dane objave u Glasu Slavonije

Poslovni prosotor može se pregledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja od 08,00 do 14,00 sati, kontakt telefon 099/8296-245

Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 300,00 kuna uplaćuje se na račun HR 4224020061853500007, model HR68, poziv na broj 7706-oib.

Javno otvaranje ponuda obavit će se na adresi zakupodavca dana 08. ožujka 2018. godine u 12,00  sati.

 

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).