Na temelju  Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA od  05. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa za prijam u službu na radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Otoku na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA su:

  1. Marija Nikolić, J.J.Strossmayera 47, Otok,
  2. Matea Drljepan, K.Tomislava 53, Komletinci
  3. Eva Štifić, B.Radića 52, Komletinci

Kandidati koji ne zadovoljavaju uvjete iz oglasa:

1.Domagoj Jurčić, K.Tomislava 14, Vinkovci

 

Sve kandidate čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa pozivamo  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, dana 22. siječnja 2018.godine(ponedjeljak) u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici (I.kat), Trg kralja Tomislava 6/A Otok koja se sastoji od pisanog testiranja i usmenog razgovora nakon provedbe testiranja.

 

Izvori za provodbu testiranja:

 

OPĆI DIO:

1.Statut Grada Otoka(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09 i 14/13),

2.Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09),

3.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.),

4.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 86/08, 61/11, 03/18).

 

POSEBNI DIO:

1.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

2.Zakon o koncesijama(NN, broj 69/17),

3.Zakon o gradnji (NN, broj 153/13 i 20/17),

  1. Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama( NN, broj 86/12, 143/13 i 65/17)
  2. Zakon o zaštiti životinja (NN, broj 102/17).

 

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku

 

POVJERENSTVO

                                                                                               ZA PROVEDBU OGLASA

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

 

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).