gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Otoka za 2017. godinu
Petak, 13.01.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
Gradonačelnik

KLASA: 612-01/17-01/02
URBROJ: 2188/08-02/1-17-1
Otok, 13. siječnja 2017.


Gradonačelnik Grada Otoka temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ br. 76/93., 11/94. i 38/09.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15.), članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 14/09. i 4/13.), .) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Otoka (Službeni vjesnik Grada Otoka br. 13/16.), objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Grada Otoka za 2017. godinu

 

I.


Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Otok koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Otoka.


II.


Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o tehničkoj kulturi i kriterijima za vrednovanje programa u Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu uvrstit će se:
- programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Otok
- programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi
- programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti
- programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti
- programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi, te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
- znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
- programi filmske i audio-vizualne djelatnosti
- programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura
- dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture
- programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje

 

III.


Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Otoka za 2017. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja grada Otoka.
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.
Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN br. 74/14.).
Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

 

IV.


Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmotrit će se prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na mrežnim stranicama Grada Otoka: www.otok.hr

 

V.


Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 100.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00 kuna.

 

VI.


Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:
1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta
2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta

3. Ispunjen obrazac opis realiziranog programa ili projekta u 2016. godini

4. Ispunjen obrazac financijskog izvještaja realiziranog programa ili projekta u 2016. godini
5. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen

Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.
S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2017. godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Otoka za 2017. godinu.
Potpisane obrasce možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Otoka: www.otok.hr
Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Natječajem dostavljaju se osobno ili poštom na: Grad Otok, Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok.

 

VII.


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja odnosno do 13. veljače 2017.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na internetskoj stranici Grada Otoka: www.otok.hr

 

 

 

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.

 

 

1. Obrazac_opisa programa ili projekta
2. Obrazac proračuna programa
3. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
4. Obrazac_partner
5. Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac_izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac_opis realiziranog programa
8. Obrazac_financijski izvještaj realiziranog programa
9. Zahtjev za isplatu sredstava
10. Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
11. Prijedlog Ugovora
12. Opći uvjeti
13. Upute za natječaj _ kultura i tehnička kultura

14. Pravilnik za udruge 

 
Povratak na prethodnu stranicu