REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADONAČELNIK

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2188/08-02/1-18-8
Otok, 8. lipnja 2018. godine

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Grad Otok objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Grad Otok izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Otoka (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 8. lipnja 2018. do 23. lipnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u prostorijama Grada Otoka, na adresi Trg kralja Tomislava 6/A.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida.

O svim prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Otoka, u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju na urudžbeni zapisnik  Grada Otoka ili poštom na adresu Trg kralja Tomislava 6/A, 32 252 Otok, zaključno s 23.lipnja 2018.

GRADONAČELNIK
Josip Šarić

 

p3-program raspolaganja-prijedlog

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).