Važna obavijest iz Vranjeva

Poštovani,

sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, obavještavamo Vas kako ste u roku 10 dana od dana primanja ove obavijesti obvezni doći u prostorije Vranjeva zbog potpisivanja Izjave o načinu pružanja javne usluge.

Naime, Izjavom ćete odlučiti kakvu vrstu usluge želite, koju veličinu spremnika za otpad želite te želite li spremnik za bio otpad. Ukoliko se ne odlučite, odnosno ne dođete u prostorije Vranjeva, smatrat će se da želite osnovnu uslugu, te time pristajete na uvjete pružanja usluge sukladne našoj sugestiji, odnosno pretpostavci.

Izjava ima svojstvo ugovora te potpisivanjem iste, kao i nedolaskom u roku 10 dana (čime se Izjava također smatra pravovaljanom), prestaje važiti dosadašnji Ugovor o odvozu komunalnog otpada.

NAPOMENA: Molimo sve korisnike usluge kojima spremnici još uvijek nisu označeni čipom, da se jave u Vranjevo d.o.o. te ugovore termin za čipiranje spremnika. Također napominjemo fizičke osobe koji dosad nisu koristili javnu uslugu prikupljanja da su obvezni doći potpisati Izjavu, ukoliko posjeduju nekretninu, a neovisno o tome imaju li prebivalište u Otoku.

Pojašnjenja vezana uz čipiranje, kao i potpisivanje Izjave, možete dobiti na email vranjevo@net.hr, tel. br. 032/395-358 ili osobnim dolaskom u Vranjevo d.o.o.

Srdačan pozdrav,

VRANJEVO D.O.O.

Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otoku

KLASA:112-03/18-01/03

URBROJ:2188/08-04-18-1

Otok, 29. lipnja 2018. godine

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otoku

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, (”Narodne novine”,

broj 57/12, 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11, a sukladno točki V. Plana prijma u službu u upravnim odjelima za 2018. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/18), na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Otoka za 2018. godinu, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu, objavljuje

 JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Otoka i to:

I. Službenik za financije i proračun – 1 polaznik/ca u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom.

Uvjeti: Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke.

 Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

b) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 Izabrani polaznici nisu službenici Grada Otoka, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona)  te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:

1.  životopis (vlastoručno potpisan),

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome (svjedodžbe) ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi,

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis od HZMO),

5. presliku osobne iskaznice,

6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima odnosno kandidatkinjama.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto SLUŽBENIK ZA FINANCIJE I PRORAČUN “ na adresu:

 Grad Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 Otok                                                            PROČELNIK

                                                                         Berislav Vuković, dipl. oec.

 

Poziv na javni uvid-prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Otoka

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADONAČELNIK

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2188/08-02/1-18-8
Otok, 8. lipnja 2018. godine

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Grad Otok objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Grad Otok izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Otoka (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 8. lipnja 2018. do 23. lipnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u prostorijama Grada Otoka, na adresi Trg kralja Tomislava 6/A.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida.

O svim prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Otoka, u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju na urudžbeni zapisnik  Grada Otoka ili poštom na adresu Trg kralja Tomislava 6/A, 32 252 Otok, zaključno s 23.lipnja 2018.

GRADONAČELNIK
Josip Šarić

 

p3-program raspolaganja-prijedlog

GRAĐEVINSKA TVRTKA VOLKO D.O.O. VUKOVAR TRAŽI 40 RADNIKA NA IZGRADNJI PODUZETNIČKOG INKUBATORA U OTOKU

Obavještavaju se zainteresirane osobe (NKV – pomoćni radnici, PKV i KV) za rad u građevinarstvu da se jave tvrtki Volko d.o.o. Vukovar, koja prima ukupno 40 radnika koji će raditi u Otoku, na izgradnji Poduzetničkog inkubatora u Poduzetničkoj zoni Otok. Iznos mjesečne plaće prema dogovoru s poslodavcem.

Početak izvođenja radova je u lipnju 2018. godine.

Zainteresirani se mogu javiti: mail: volko@vu.t-com.hr,  032/413-801.