I. izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godine i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu

Račun rashoda i prihoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije – 1.1.2020.-31.12.2020.

Izmjene i dopune proračuna organizacijska klasifikacija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije-1.1.2020.-31.12.2020.

Izmjene i dopune proračuna funkcijska klasifikacija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije-1.1.2020.-31.12.2020.

Projekcije proračuna prihoda i rashoda – 2021.-2022.

Prijavljen projektni prijedlog za Poziv „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza II“

Otočka razvojna agencija izradila je i prijavila projektni prijedlog za Poziv „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza II“ čiji je nositelj  Gradska udruga umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok.  Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prepoznato je kako ovakav Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ovaj projekt ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTAR I U OTOKU

Poziv na javnu raspravu sa izmjenom termina javnog uvida

JAVNI UVID- 22 travnja.-23. svibnja 2020. godine

JAVNO IZLAGANJE- 12. svibnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati putem livestream servisa.

Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći sljedeći link: https://us04web.zoom.us/j/76744489846

Tijekom javnog izlaganja sudionici mogu postavljati pitanja i primjedbe putem:

1. Koristenje i namjena povrsina_pp

2.A. Promet_pp

2.B. Elektronicke kominikacije i energetski sustav_pp

2.C. Vodnogospodarski sustav_pp

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina_pp

4. Nacin i uvjeti gradnje_pp

Naputak_ JLS i Zavodi 20 03 2020

UPU Centar I. u Otoku – PRIJEDLOG

UPU Centar I. u Otoku – SAZETAK

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku

Najava: 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/20-01/26
Ur. broj: 2188/08-01-20-1
Otok, 8. travnja 2020.

 

Temeljem članka 37. Stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 20., 21. i 27. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik” Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09., 4/13., 6/18. I 2/20.), sazivam ELEKTRONIČKIM PUTEM 26. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA,

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o smanjenju plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika za mjesece travanj, svibanj i lipanj.
2. Prijedlog Odluke o smanjenju naknada vijećnicima Gradskog vijeća, predsjedniku Vijeća mjesnog odbora i drugim osobama koje sudjeluju na sjednicama Gradskog vijeća za mjesece travanj, svibanj i lipanj.

 

U privitku dostavljamo navedenu Odluku koju molimo da vijećnici i vijećnice razmotre, dostave svoje eventualne prijedloge za njihove izmjene ili dopune do 9. travnja 2020. do 15,00 sati. Nakon usuglašavanja teksta navedenih Odluka do 15 sati molimo da glasujete ukoliko već ranije nije dostavili svoju poruku jeste li „za“, „protiv“ ili ste „suzdržani“.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Milenko Drljepan