REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

G R A D    O T O K 
Trg kralja Tomislava 6a
32 252 Otok

Grad Otok, centrala:
+385 (032) 394 145
Ured gradonačelnika:
+385 (032) 395 320
Faks:
+385 (032) 394 122
Zamjenik gradonačelnika:
+385 (032) 373 350
Tajnik gradskog vijeća:
+385 (032) 373 351
Financije:
+385 (032) 394 756
Pročelnik upravnog odjela:
+385 (032) 373 355
Socijalna skrb:
+385 (032) 373 352
Komunalno gospodarstvo; komunalni redar:
+385 (032) 373 353
Naplata prihoda:
+385 (032) 373 354

e-mail: info@gradotok.tcloud.hr 

OIB: 702 33 58 36 56

MB: 266 1314

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 7.30 – 15.30 sati