gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

DNEVNI REDOVI SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MANDAT 2013.-2017.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća – 10. lipnja 2013.

DNEVNI RED
- Otvaranje konstituirajuće sjednice i utvrđivanje kvoruma.
1. Izbor Mandatne komisije.
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
- utvrđivanje člana vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća.
- svečana prisega članova Gradskog vijeća
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje.
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Svečana sjednica Gradskog vijeća - 13. srpnja 2013.


Treća sjednica Gradskog vijeća - 8. 8. 2013.

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Otok“. (Marijana Barnjak)
2. Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1. 2013. – 30. 6. 2013. godine. (Marija Čolaković)
3. Prijedlog I. Rebalansa proračuna Grada Otoka za 2013. godinu sa programima. (Marija Čolaković)
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika. (Josip Šarić)
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Otok. (Zvonimir Pućo)
6. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u k.o. Otok u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava. (Marko Tadić)
7. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. (Marko Tadić)
8. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća.
9. Prijedlog Odluke o osnivanju odbora, komisija i povjerenstava. (Mirko Martinović)
10. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. (Mirko Martinović)
11. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Otoka. (Mirko Martinović)
12. Aktualni sat.

Četvrta sjednica Gradskog vijeća – 6. 11. 2013.

DNEVNI RED
4. Razmatranje prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama u k.o. Otok u svrhu postavljanja i održavanja podzemnih kablova HEP d.d. (Z. Pućo)
5. Razmatranje zamolbi HEP d.o.o. Elektra Vinkovci za osnivanje prava građenja. (Z. Pućo)
6. Inicijativa za pokretanje rada pogona HEP d.d. u Otoku. (J. Šarić)
7. Razmatranje peticije građana iz Ulice Andrije Hebranga u Otoku i Ulice Matije Gupca u Komletincima za postavljanje „ležećih policajaca“. (J. Šarić)
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok. (M. Martinović)
9. Prijedlog izmjene Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. (M. Martinović)
10. Prijedlog izmjene Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Otoka. (M. Martinović)
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otoka za 2013. godinu sa programima. (Ž. Ivančević)
12. Aktualni sat.
Peta sjednica Gradskog vijeća – 11. 12. 2013.
DNEVNI RED
1. Informacija o naknadi za razvoj (Izvjestitelj: predstavnik Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2013. godinu sa programima. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Grada Otok za 2014. godinu sa programima i Planom razvojnih programa za 2014.-2016. godinu. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otok za 2014. godinu. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
5. Prijedlog Odluke o projekciji Proračuna grada Otok za 2015., 2016. godinu. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Otoka za 2013. i 2014. godinu. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2013. godini. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2014. godini. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
9. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. (Izvjestitelj: Ksenija Huber)
10. Aktualni sat

Šesta sjednica Gradskog vijeća – 10. ožujka 2014.

DNEVNI RED
1. Financijsko izvješće o poslovanju Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok.
(Izvjestitelj: Katica Pućo)
2. Davanje suglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok. (K. Pućo)
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj. (Izvjestitelj:
predstavnik Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije).
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.
godini. (Izvjestitelj: Marija Čolaković)
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. (Izvjestitelj: M. Čolaković)
6. Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini. (M. Čolaković)
7. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi. (Izvjestitelj: Biljana Jelinić)
8. Razmatranje ponuda po Natječaju za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni
„Otok“. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Otok za (Izvjestitelj:
Josip Dabro)
10. Informacija o izradi projekta reciklažnog dvorišta u Poduzetničkoj zoni „Otok“.
(Izvjestitelj: Goran Martinović)
11. Odluka o kriterijima za utvrđivanje visine zakupnine za zakup poslovnoga
prostora u vlasništvu grada Otoka. (Izvjestitelj: Marko Tadić)
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Grada Otoka. (Izvjestitelj: Berislav Vuković)
13. Izvješće o redefiniranju prava na uslugu pomoć u kući te usluga iz programa
„Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući“. (Izvjestitelj:
Tomislav Vican)
14. Odluka o povjeravanju poslova odnosno izboru najpovoljnije ponude za
održavanje javne rasvjete. (Izvjestitelj: Zvonimir Pućo)
15. Izbor ravnatelja Gradske knjižnice „Otok“. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
16. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.
godine. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
17. Aktualni sat

Sedma sjednica Gradskog vijeća – 4. lipnja 2014.

DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatne komisije. (Izvjestitelj: Marko Novoselac, predsjednik Komisije)
2. Izvješće o zbrinjavanju evakuiranih osoba sa poplavljenih područja. (Izvjestitelj:
Zvonimir Pućo, načelnik Stožera ZiS)
3. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1.
2013. – 31. 12. 2013. godine s Obrazloženjem. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otoka za 2014. godinu sa
Programima. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u gradskom vijeću grada Otoka za 2013. i 2014. godinu.
7. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina sa izvješćima o
vrijednosti i stanju dugotrajne imovine na dan 31. 12. 2013. godine (Izvjestitelj:
predstavnik VVK)
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
„Virovi“. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Otoka. (Izvjestitelj: Josip
Šarić)
10. Imenovanje Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Otoka. (Izvjestitelj: Antun
Nikolić, predsjednik Komisije)
11. Odluka o dodjeli javnih priznanja. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br.
607/2 i k.č. br. 1389/3 u k.o. Komletinci. (Izvjestitelj: Zvonimir Pućo)
13. Davanje potpore Vranjevu d.o.o. za nabavku opreme za zbrinjavanje
komunalnog otpada. (Izvjestitelj: Goran Martinović)
14. Aktualni sat.

Svečana sjednica Gradskog vijeća – 13. 7. 2014.

Deveta sjednica Gradskog vijeća

DNEVNI RED
1. Prijedlog za osnivanje – imenovanje radnih tijela. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
2. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama.
(Izvjestitelji: Marko Tadić i predstavnik SVOD)
3. Suglasnost na Statut Otočke razvojne agencije – ORA. (Izvjestitelj:
Marija Čolaković)
4. Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za 2013. godinu. (Izvjestitelj:
Marijana Barnjak)
5. Imenovanje Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok. (Izvjestitelj: Mirko
Martinović)
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka za razdoblje
1. 1. 2014. – 3. 6. 2014. godine. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
7. Informacija o Odluci o korištenju sredstava proračunske zalihe.
(Izvjestitelj: Željka Ivančević)
8. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini. (Izvjestitelj: Marko Tadić)
9. Prijedlog Odluke o donošenju II. ciljanih izmjena Prostornog plana
uređenja grada Otoka. (Izvjestitelj: Mirko Martinović i predstavnik CPA)
10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova sahrane hrvatskih branitelja.
(Izvjestitelj: Josip Šarić)
11. Razmatranje zamolbe Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za dodjelu
prostora na korištenje. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
12. Razmatranje Pisma namjere za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni.
(Josip Šarić)
13. Sporazum o zajedničkom reciklažnom dvorištu. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina. (Izvjestitelj: Marko Tadić)
15. Prijedlog Odluke o prijenosu u vlasništvu HEP-u nekretnina. (Izvjestitelj:M. Tadić)
16. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva
sa Posebnim popisom. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
17. Izvješće o radu gradonačelnika grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do
30. lipnja 2014. godine. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
18. Aktualni sat.

Deseta sjednica Gradskog vijeća – 17. 12. 2014.
DNEVNI RED
13. Davanje suglasnosti na prijedlog Predškolske ustanove „Pupoljak“ za izmjenu cijena vrtićkih usluga. (Izvjestitelj: Katica Pućo)
14. Davanje suglasnosti na Financijski plan Otočke razvojne agencije za 2014. godinu. (Izvjestitelj: Marija Čolaković)
15. Davanje suglasnosti na Godišnji program rada i Financijski plan Otočke razvojne agencije za 2015. godinu. (Izvjestitelj: M. Čolaković)
16. Donošenje Odluke o izmjeni i produljenju važenja Projekta ukupnog razvoja. (Izvjestitelj: Marko Tadić)
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2014. godinu sa programima. (Izvjestitelj: Željka Ivančević)
18. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Grada Otok za 2015. godinu sa programima i Planom razvojnih programa za 2015.-2017. godinu. (Izvjestitelj: Ž. Ivančević)
19. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otok za 2015. godinu. (Izvjestitelj: Ž. Ivančević)
20. Prijedlog Odluke o projekciji Proračuna grada Otok za 2016., 2017. godinu. (Izvjestitelj: Ž. Ivančević)
21. Razmatranje zamolbe HEP-a za osnivanje prava služnosti. (Izvjestitelj: Zvonimir Pućo)
22. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih. (Izvjestitelj: M. Tadić)
23. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2014. godini. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
24. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2015. godini. (Izvjestitelj: M. Martinović)
25. Razrješenje i imenovanje dužnosti načelnika Zapovjedništva civilne zaštite i člana. (Izvjestitelj: M. Martinović)
26. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok. (Izvjestitelj: M. Martinović)
27. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka. (Izvjestitelj: M. Martinović)
28. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Čistine“. (Izvjestitelj: M. Martinović)
29. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Otok-Središte“. (Izvjestitelj: M. Martinović)
30. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte Komletinci“. (Izvjestitelj: M. Martinović)
31. Aktualni sat.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK

Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/14-01/10
Ur. broj: 2188/08-01-14-11
Otok, 12. ožujka 2015.

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 11. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

17. ožujka /UTORAK/ 2015. u 15,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

Za sjednicu predlažem slijedeći


DNEVNI RED

1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Otoka. (Izvjestitelj: predstavnik Policijske uprave VS)
2. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. /Izvjestitelj: Pavo Medved, Braniteljska zadruga/.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi. (Izvjestitelj: Biljana Jelinić)
4. Godišnje financijsko izvješće Predškolske ustanove "Pupoljak" Otok za 2014. (Izvjestitelj: Katica Pućo, ravnateljica)
5. Davanje suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove "Pupoljak" Otok. (Izvjestitelj: Katica Pućo)
6. Plan mreže dječjih vrtića za 2015. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
7. Financijsko izvješće Otočke razvojne agencije za 2014. godinu. (Izvjestitelj: Marija Čolaković)
8. Izvješće o izvršenju Programa u 2014. godini: - utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, - utrošku sredstava šumskog doprinosa, - gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, - održavanja komunalne infrastrukture (Izvjestitelj: Marko Tadić)
9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok. (Izvjestitelj: Marko Tadić)
10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Otoka za 2014. godinu. (Izvjestitelj: Ivan Dabro)
11. Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za 2014. godinu. (Izvjestitelj: Marijana Barnjak)
12. Davanje suglasnosti na izmjene Statuta Gradske knjižnice Otok i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
13. Izbor i imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Otok. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
14. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda za mladež. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
15. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje doktora medicine – mrtvozornika. (Izvjestitelj: Mirko Martinović)
16. Informacija o stanju u Furnir Otok. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
17. Polugodišnje izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. do 31.
12. 2014. godine. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
18. Inicijativa za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otoka. (Izvjestitelj: Josip Šarić)
19. Davanje suglasnosti za legalizaciju građevine. (Izvjestitelj: Marko Tadić)
20. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović


Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 14. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati


14. rujna /PONEDJELJAK/ 2015. u 16,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok


Za sjednicu predlažem slijedeći


DNEVNI RED


1. Izvješće Mandatne komisije. /Izvjestitelj: Marko Novoselac/
2. Stanje priključaka na sustav odvodnje. /Izvjestitelj: predstavnik Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije/
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Otok za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Ž. Ivančević/
4. Prijedlog Rebalansa proračuna grada Otok za 2015. godinu sa programima. /Izvjestitelj: Ž. Ivančević/
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU Otok Središte Otok. /Izvjestitelj: M. Martinović/
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU Središte Komletinci. /Izvjestitelj: M. Martinović/
7. Razmatranje zahtjeva za davanje suglasnosti za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade. /Izvjestitelj: M. Tadić/
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika. /Izvjestitelj: M. Tadić/
9. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Otoka. /Izvjestitelj: M. Tadić/
10. Polugodišnje izvješće gradonačelnika. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
11. Aktualni sat.


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

 

 

Temeljem članka 34.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 21., 24., 25. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.) te članka 24., 25. i 39. st. 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09. i 4/13.), sazivam 15. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

16. STUDENOGA /PONEDJELJAK/ 2015. u 15,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

Za sjednicu predlažem slijedeći


DNEVNI RED

1. Razmatranje ponuda po Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otok. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
2. Rasprava o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Otoka. Provođenje postupka glasovanja i izbora članova Savjeta mladih Grada Otoka i njihovih zamjenika. /Izvjestitelj: M. Tadić/
3. Imenovanje članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
4. Rasprava o izvršavanju obveza iz ugovora o kupnji zgrade stare šumarije. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
5. Rasprava o povjerenju predsjedniku Gradskog vijeća Grada Otoka. /Izvjestitelj: Stjepan Topalović/
6. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Otoka. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
7. Aktualni sat.

NAPOMENA: Točke 4. i 5
. su u prijedlogu dnevnog reda na zahtjev šest vijećnika Gradskog vijeća grada Otoka temeljem članka 34.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 24. i 25. st. 1. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09. i 4/13.) i čl. 24., 25. i 39. st. 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća.

 

 

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 16. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

22. prosinca /UTORAK/ 2015. u 16,00 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće predstavnika Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije o sustavu odvodnje i pročistaču otpadnih voda. /Izvjestitelj: predstavnik VVK/
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2015. godinu sa Programima. /Izvjestitelj: Željka Ivančević/
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Grada Otok za 2016. godinu sa Programima i Planom razvojnih programa za 2015.-2017. godinu. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otok za 2016. godinu. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
5. Prijedlog Odluke o projekciji Proračuna Grada Otok za 2017., 2018. godinu. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
6. Godišnji program rada Otočke razvojne agencije za 2016. godinu. Financijski plan za 2016. i Projekcije za 2017. i 2018. godinu. /Izvjestitelj: Marija Čolaković/
7. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Otoka u 2015. godini. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Otoka od 2016. do 2019. godine. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javno natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
11. Razmatranje zahtjeva za korištenje javne površine u svrhu navodnjavanja u poljoprivredi. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otok. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
13. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
14. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

 

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 17. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati
21. ožujka /PONEDJELJAK/ 2016. u 16,00 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatne komisije. /Izvjestitelj: Marko Novoselac/
2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova sahrane pripadnika Narodne zaštite iz Domovinskog rata. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
3. Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2015. godine. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
5. Izvješće o izvršenju Programa u 2015. godini: - utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, - utrošku sredstava šumskog doprinosa, - gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, - održavanja komunalne infrastrukture /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
6. Izbor ponuda po natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
7. Plan provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju o reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
8. Izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Otok. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
9. Razmatranje ponude za otkup zbirke kulturno-povijesnih i etnografskih predmeta. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja grada Otoka – Odredbe za provođenje. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
11. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone s ugostiteljsko-turističkim sadržajima „Virovi“. /Mirko Martinović/
12. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Otoka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
13. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 18. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

3. lipnja /PETAK/ 2016. u 16,00 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Financijsko izvješće Gradske knjižnice za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Marijana Barnjak/
2. Financijsko izvješće Otočke razvojne agencije za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Marija Čolaković/
3. Razmatranje ponude za otkup zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otok. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Otoka za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
5. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za Vijeće mjesnog odbora Komletinci. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Komletinci. /Izvjestitelj: M. Tadić/
8. Odluka o dodjeli javnih priznanja. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
9. Financijsko izvješće Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Katica Pućo/
10. Odluka o imenovanju ravnatelja/ice Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
11. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 20. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

11. listopada /UTORAK/ 2016. u 16,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatne komisije. (Marko Novoselac)
2. Polugodišnje financijsko izvješće za 2016. (Berislav Vuković)
3. Rebalans proračuna grada Otoka za 2016. sa Programima. (Berislav Vuković)
4. Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka u 2016. godini. (Marko Tadić)
5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Otoka. (Marko Tadić)
6. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. (Marko Tadić)
7. Odluka o visini zakupnine javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta. (Marko Tadić)
8. Strategija upravljanja nekretninama i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Otoka za razdoblje 2017.-2022. (Marko Tadić)
9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otoka. (Marko Tadić)
10. Izvješće o korištenju reklamnih ploča i jumbo plakata na području Grada Otoka. (Marko Tadić)
11. Rasprava o iskazivanju povjerenja/nepovjerenja predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća Grada Otoka.
12. Aktualni sat.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 21. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati


6. prosinca /UTORAK/ 2016. u 16,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok


Za sjednicu predlažem slijedeći


DNEVNI RED

1. Rasprava o (ne)regularnosti 20. sjednice Gradskog vijeća i o iskazivanju (ne)povjerenja predsjedniku Gradskog vijeća.
2. Informacija o provedbi odluke o nabavki udžbenika polaznicima prvih razreda osnovnih škola u Otoku i Komletincima. (Berislav Vuković)
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika.
4. Izvješće o stanju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka. (Marko Tadić)
5. Izvješće o korištenju službenih vozila. (Zvonimir Pućo)
6. Razmatranje problematike u obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Otoka.
7. Izvješće o rezultatima poslovanja i poslovnim planovima komunalnog trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. (Ivan Dabro)
8. Analiza stanja priključaka na sustav odvodnje. (Josip Dabro)
9. Izvješće o izvršavanju obveza iz ugovora o najmu jumbo panoa i reklamnih ploča na području Grada Otoka. (Josip Šarić)
10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. (Josip Šarić)
11. Aktualni sat.


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović