gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

PROGRAM razvoja Poduzetničke zone "Otok"

 
 
 
 G R A D O T O K

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA

KLASA: 311-01/11-01/6
URBROJ: 2188/08-01-11-1
Otok, 7. rujna 2011. godine
 
 
 
 
Gradsko vijeće Grada Otoka na 15. sjednici održanoj 7. rujna 2011. godine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09), donosiPROGRAM
RAZVOJA PODUZETNIČKE ZONE OTOK1. UVOD


Vukovarsko-srijemska županija nalazi se u istočnom dijelu Republike Hrvatske.

Prometna mreža županije i grada Otoka dobro je razvijena, a nove prometnice još više će povećati i ubrzati protok roba i ljudi.

Dobra prometna povezanost Otoka sa svim dijelovima županije i preko autoceste sa svim gospodarskim središtima u zemlji, uvelike će pridonijeti izgradnji poduzetničke zone i razvoju poduzetništva. Također i blizina željezničke pruge doprinosi prometnoj povezanosti Otoka.

Poduzetnička zona Otok smještena je oko 400m od samog mjesta Otok uz županijsku cestu Otok – Komletinci – Nijemci – autocesta Lipovac – Zagreb.


2. SVRHA I CILJ PROGRAMA


Ovim Programom definira se Poduzetnička zona Otok i utvrđuju mjere i aktivnosti izgradnje i financijska sredstva za njegovu realizaciju.
Cilj je stvoriti povoljne prostorne i infrastrukturne uvjete za razvoj poduzetništva na području grada Otoka.

Namjera je iskoristiti pogodni položaj Otoka u županiji, koja je prometno dobro povezana, a nove prometnice dati će još veći značaj makro i mikro lokaciji poduzetničke zone.

Grad Otok je povezan s većim hrvatskim i europskim prometnim pravcima. Preko buduće ceste tzv. „Šokačka magistrala“ ostvaruje se veza s lukom Vukovar (Dunav-Rajna-Srednja Europa) i Brčko (Tuzlanski bazen).Također ima izlaz na međunarodnu cestu Zagreb (zap. Europa) i Beograd (jugist. Europa). U neposrednoj je blizini budućeg europskog prometnog koridora 5C (veza prema srednjoj Europi i Jadranskom moru).Važno je napomenuti i da je u blizini pet graničnih prijelaza.

Blizina Grada Otoka većim gospodarskim središtima županije uz mogućnosti dobivanja zemljišta po povoljnim uvjetima, zasigurno će privući i poduzetnike iz drugih dijelova županije da uđu u poduzetničku zonu.

Sam položaj i pogodnosti koje se daju pri kupnji i sam rad u zoni privući će i poduzetnike iz drugih hrvatskih županija, pa i iz inozemstva.


3. PROGRAM RAZVOJA ZONE


3.1.PREDUVJETI ZA RAZVOJ ZONE

3.1.1. Prostorni preduvjeti

Prostorno preduvjeti polaze od prostorno-planske dokumentacije, koja definira površine kao radnu zonu gospodarske namjene.
Prostornim planom definirana je izgradnja poduzetničke zone Otok k.o. Otok


3.1.2. Urbanistički preduvjeti

Prostornim planom utvrđeni su osnovni urbanistički uvjeti uređenja.
Određuju se prethodni uvjeti za izgradnju poslovnih građevina, kao što su namjene:
- proizvodne djelatnosti, industrija i zanatstvo,
- trgovački i veletrgovački sadržaji, skladišta i sl.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je određen Prostornim planom i može iznositi 0,6 .
Najveća dopuštena visina građevine je 11 metara osim ako tehnološki proces zahtjeva veće visine građevine.

Na površinama gospodarske namjene mogu se, uz građevine osnovne namjene, graditi i ostali objekti, kao što su: nadstrešnice i trjemovi za manipulaciju, parkirališta, komunalne građevine i uređaji, prometne površine i uređaji, površine i građevine za sport i rekreaciju i druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Najmanje 20% površine građevne čestice poslovne ili proizvodne namjene treba urediti kao parkove ili zaštitne zelene površine.

Građevine gospodarske namjene treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja industrijskih građevina, a uz uporabu postojanih materijala građevine se mogu graditi kao montažne.
Krovišta građevine mogu biti ravna ili kosa.

Na građevnim česticama odredit će se:
- priključci na infrastrukturu
- elementi hortikulture
- zgrade tehnološkog procesa
- parkirališna mjesta,
- pješački pristupi građevinama koje treba izvesti u skladu s Pravilnikom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.


3.1.3. Razvojni, gospodarski i ostali preduvjeti


Poticajne mjere za poduzetnike

Grad Otok kao osnivač i nositelj razvoja poduzetničke zone, pored izdvajanja sredstava iz proračuna za infrastrukturno opremanje zone, odriče se i dijela prihoda u cilju stimuliranja i poticanja poduzetničke aktivnosti. Grad Otok je omogućio poduzetnicima lakši pristup do potrebne dokumentacije za otpočinjanje poduzetničke aktivnosti u poduzetničkoj zoni.

Prednost pri odabiru poduzetničkih programa kojima će se omogućiti ulaganje u poduzetničku zonu imaju oni poduzetnici koji zapošljavaju veći broj djelatnika,koji se planiraju baviti proizvodnim djelatnostima te oni koji koriste i uvode u svoj rad naprednu tehnologiju kao i oni poduzetnici koji su izvozno orijentirani.

Gradonačelnik je ovlašten da procjeni važnost svakog projekta za upošljavanje većeg broja djelatnika i sukladno tome predloži Gradskom vijeću donošenje odluke o poticajima odnosno olakšicama i oslobođenjima povoljnijim od niže navedenih standardnih olakšica pojedinačno za svaki projekt .Standardne olakšice

Kupovina zemljišta

Ugovorom o prodaji zemljišta daje se mogućnost poduzetnicima - kupcima da bez kamate otplaćuju ugovoreni iznos, sukladno odluci Gradskog vijeća koje može odobriti otplatu na 24 mjesečne rate.


Komunalna naknada

Poduzetnici koji žele kupiti zemljište u zoni i organizirati gospodarsku aktivnost oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade u sljedećoj dinamici:
- prvih 5 godina 100 %


Komunalni doprinosi

Grad se odriče dijela komunalnog doprinosa za poduzetnike korisnike zone i to:
- tvrtka koja će zapošljavati 50 i više djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%
- tvrtka koja će zapošljavati 25 do 49 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 75%
- tvrtka koja će zapošljavati do 24 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 50%

Gradska taksa

Kod priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu korisnici poduzetničke zone oslobađaju se plaćanja gradske takse.


Gradski porezi

Poduzetnici koji organiziraju gospodarsku djelatnost u zoni oslobađaju se plaćanja poreza na tvrtku i drugih poreza sukladno odluci gradskog vijeća prvih 5 godina svoga djelovanja.


Olakšice na području posebne državne skrbi


Poduzetnička zona Otok nalazi se u području posebne državne skrbi.
Temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi, utvrđene su olakšice i poticajne mjere za one poduzetnike koji obavljaju određene gospodarske djelatnosti, ali i za one koji žele ulagati u ta područja. Stupanjem na snagu novoga zakon o potpomognutim područjima također će grad Otok, a tako i poduzetnici u poduzetničkoj zoni ostvarivati određene pogodnosti.


Porez na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10)

Za obveznike poreza na dohodak koji imaju prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi, osnovni osobni odbitak je.
- I. skupina: 3.840,00 kn,
- II. skupina: 3.200,00 kn,
- III. skupina. 2.400,00 kn.

Porez na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10)

Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na PPDS III skupina plaćaju porez :

- po stopi od 15%( 75% od propisane stope) -do 2010. -zadnja godina
- po stopi 17% (85% od propisane stope od 2011.-2013.)
- po redovnoj stopi od 2014. –svi osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva
- Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva plaćaju porez na dobit 15%, sve do ulaska u EU


Računa se da će ovi poticaji dodatno stimulirati poduzetnike na ulaganja u Poduzetničku zonu Otok i na zapošljavanje djelatnika s područja grada Otoka i naselja Komletinci.3.2.KRITERIJ ZA ODABIR PODUZETNIČKIH PROJEKATA


Prodaja u poduzetničkoj zoni Otok ostvaruje se na temelju javnog natječaja kojeg je raspisao Gradonačelnik i kontinuirano traje do popunjenja svih površina.

Svaki poduzetnički program treba sadržavati jasno opisanu viziju i cilj poslovanja, poslovni plan, vrijednost investicije koja se planira realizirati tim poduzetničkim programom.
Gradsko vijeće će pojedinačno odlučivati o svakom potencijalnom poduzetničkom projektu u zoni.
Gradsko vijeće zadržava pravo da pri odabiru poduzetničkih projekata prednost da onim poduzetničkih projektima koji imaju jasnu viziju i cilj poduzetničkog pothvata, poslovni plan i vrijednost investicija koje namjeravaju realizirati u Poduzetničkoj zoni, zapošljavaju veći broj djelatnika više kvalifikacijske strukture, poduzetnicima čija dinamika realizacije poduzetničkog programa odgovara bržem razvoju grada Otoka i okolice, te poduzetnicima s pažnjom prema zaštiti okoliša.3.3. POSTOJEĆE STANJE (URBANISTIČKO, ZEMLJIŠNO, INFRASTRUKTURNO)


POSTOJEĆE STANJE PODUZETNIČKE ZONE

Prostornim planom uređenja definirana je izgradnja poduzetničke zone na dijelu k.č. 634/3 k.o. Otok. Poslije je darovanjem državnog zemljišta od strane Vlade RH proširena na česticu br.634/1 i česticu 633 kao zasebna cjelina .

Zona Otok je formirana na dijelu k.č. 634/3 te zauzima površinu od cca 13 i na čestice br. 634/1 površine 196816m². k.č.br. 633, površine 277169 m

Nalazi se na prostoru između Otoka i Komletinaca uz županijsku cestu.

Dio zemljišta je već prodan poduzetnicima, a ostalo zemljište je na prodaju.

Na osnovi saznanja i ocjena izvršena je parcelacija jednog dijela zemljišta zone na manje parcele, što ne sprečava da se pojedine parcele spoje u jednu, ukoliko to zahtjeva kupac-poduzetnik, a u drugom dijelu zone nije rađena parcelacija te je poduzetnicima ostavljena mogućnost da kupe površinu koja im je potrebna za otpočinjanje poduzetničke djelatnosti, a zatim se vrši parcelacija.

Poduzetnička zona podijeljena je u dvije interne zone (bloka).
• Dio zone u kojem je izgrađena kompletna infrastruktura i cijena tog zemljišta je 10,00 kn za proizvodne djelatnosti, te 20,00 kn za trgovačke djelatnosti
• Dio zone u kojem je infrastruktura u pripremi je na prodaju po povoljnijoj cijeni tj. po početnih kunu/m² što ovisi o atraktivnosti poduzetničkog projekta

Do sada su izgrađeni slijedeći infrastrukturni objekti:
- trafostanice, NN mreža i javne rasvjete,
- vodocrpilište u blizini zone i vodovodna mreža,
- plinska mreža,
- kanalizacijska mreža,
- telefonska mreža


3.4. PODUZETNIČKI INTERES ZA ULAZAK U ZONU

Grad Otok je tijekom 2004.-2011 godine prodao 10 građevinskih zemljišta. Jedno zemljište je dodijeljeno gradskom poduzeću Vranjevo prijenosom investitorskih prava.

Osim navedenog postoji interes za prodaju i ostalih zemljišta.
3.5. KONCEPCIJA RAZVOJA ZONE

Tijekom 2011-2015. ovisno o interesu poduzetnika trebala bi završiti izgradnja infrastrukturne mreže u preostalom dijelu zone:
- telefonska mreža,
- plinska mreža,
- vodovodna mreža,
- odvodnja
- javna rasvjeta,
- ceste.
Nastavak izgradnje infrastrukture u preostalom dijelu zone planirana je na načina da se ovisno o prodaji zemljišta odnosno o potrebama poduzetnika u zoni dalje proširuje odnosno izgradi komunalna infrastruktura. Planirana izgradnja infrastrukture raditi će se etapno ovisno o prodaji zemljišta i otvaranju novih pogona.

Najveći dio dosada izgrađene infrastrukture u zoni financirao se iz ROP (Regionalno operativni program) programa Vukovarsko-srijemske županije.

Vodstvo grada računa ubrzati prodaju parcela putem javnog natječaja koji je objavljen i kontinuirano traje do prodaje svih površina.

Cijena parcele utvrđena je u zavisnosti od interne zone u kojoj se kupuje parcela i djelatnosti koju će obavljati poduzetnik – kupac.


ORIJENTACIJSKI CJENIK PROSTORA U
PODUZETNIČKOJ ZONI OTOK

Početna cijena:
- 10,00 kn za proizvodne djelatnosti,
- 10,00 kn za djelatnosti vezane za poljoprivrednu proizvodnju(proizvodne,uslužne i trgovačke),
- 20,00 kn za uslužne i trgovačke djelatnosti.
Ovaj cjenik se odnosi na dio zone u kojem postoji izgrađena kompletna komunalna infrastruktura.
Cijena zemljišta koje se prostire na cca 39 ha slobodnog zemljišta, koje još nije obuhvaćeno komunalnom infrastrukturom počinje od 1 kn/m², konačna cijena ovisi o atraktivnosti poduzetničkog programa (veći broj djelatnika, korištenje napredne tehnologije, očuvanje okloliša itd...)
Na osnovi upita i saznanja računa da će se na natječaj javiti, uz poduzetnike iz grada i županije, poduzetnici iz susjednih županija, pa i poduzetnici iz inozemstva.

Početnu cijenu zemljišta u svakom slučaju utvrđuje Gradsko vijeće.
Ovisno o programu ulaganja može se odstupiti od unaprijed navedenih cijena (fleksibilnost u pogledu utvrđivanja cijena).
3.6. ROKOVI REALIZACIJE

Realizacija poduzetničke zone planirana je na temelju iskazanog poduzetničkog interesa i prostorno planske dokumentacije.

Predviđeno je da će punjenje zone završiti do kraja 2015. godine.
Budući da ova realizacija ovisi o više parametara koji su promjenjivi tijekom vremena i vezani za niz gospodarskih, financijskih i tržišnih elemenata u danom vremenu, intenzitet i rokovi ulaganja prilagođavati će se ovim elementima i trenutnom stanju interesa.

Za slučaj da nakon predviđenih rokova bude popunjena zona, a interes ne prestane, radit će se program daljnjeg proširenja zone.


3.7.SKRAĆENI ELABORAT S EKONOMSKIM POKAZATELJIMA (PRIHODI, IZDACI I DR.)

IZDACI

Izdaci ulaganja u Poduzetničku zonu Otok odnose se na izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje zone i izgradnju komunalne infrastrukture u zoni s pratećim troškovima investicija (stručni nadzor i sl.).

Infrastruktura u zoni je rađena u dva dijela. Prvi dio izgradnje infrastrukture financirao je Grad pomoću raznih fondova i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i vlastitog proračuna, a drugi dio se financirao sredstvima iz ROP (Regionalno operativni program) programa Vukovarsko-srijemske županije. U gospodarsku zonu Otok tj. izgradnju infrastrukture uloženo je sredstava u iznosu od 7.961.029,34 kuna.

Komunalno opremanje zone provodi se u nivou koji obuhvaća izgradnju:
- asfaltiranje prometnica,
- kanalizacije za prihvat otpadnih i oborinskih voda
- plinoopskrbnih cjevovoda
- elektroenergetske mreže
- javne rasvjete,
- telefonske linije


U periodu od 2011. godine do 2015. godine planirna je izgradnja infrastrukture u preostalom dijelu zone koji obuhvaća cca 39 ha. Nastavak izgradnje infrastrukture u preostalom dijelu zone planiran je na način da se ovisno o prodaji zemljišta odnosno o potrebama poduzetnika u zoni dalje proširuje odnosno izgradi komunalna infrastruktura. Planirana izgradnja komunalne infrastrukture financirati će se dijelom iz gradskog proračuna, a dijelom iz potpora raznih ministarstva Republike Hrvatske i raznih fondova Europske unije.

 

 

4. PLANIRANA ULAGANJA U DOVRŠETAK IZGRADNJE INFRASTRUKTURE
U ZONI


PLANIRANI IZDACI

Izdaci ulaganja u Poduzetničku zonu Otok odnose se na izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje dijela zone i izgradnju komunalne infrastrukture u zoni s pratećim troškovima investicija (stručni nadzor i sl.).

Komunalno opremanje zone provodi se u nivou koji obuhvaća izgradnju:
- asfaltiranje prometnica
- kanalizacije za prihvat otpadnih i oborinskih voda
- plinoopskrbnih cjevovoda
- elektroenergetske mreže
- javne rasvjete,
- telefonske linije

U periodu od 2011. godine do 2015. godine planirana je izgradnja infrastrukture u preostalom dijelu zone koji obuhvaća cca 39 ha. Nastavak izgradnje infrastrukture u preostalom dijelu zone planiran je na način da se ovisno o prodaji zemljišta odnosno o potrebama poduzetnika u zoni dalje proširuje odnosno izgradi komunalna infrastruktura. Planirana izgradnja komunalne infrastrukture financirati će se dijelom iz gradskog proračuna, a dijelom iz potpora raznih ministarstva Republike Hrvatske i fondova Europske unije.


5. PLANIRANI PRIHODI OD REALIZACIJE PROJEKTA U PODUZETNIČKOJ
ZONI OTOK


Planira se ostvarenje prihoda prodajom zemljišta poduzetnicima, te prihodi ostvareni naplatom komunalnih naknada i komunalnih doprinosa.
Grad planira u periodu od 2011.do 2015. godine prodaju i ostalih slobodnih zemljišta.

Visina prihoda ostvarenih od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ovisi o broj realiziranih poduzetničkih projekata u zoni i o površini koju otkupe poduzetnici.

S obzirom na poticaje koje Grad odobrava poduzetnicima pri otpočinjanju njihovih poduzetničkih aktivnosti prihodi od komunalnih doprinosa i naknada mogu se očekivati u manjoj mjeri već ove godine i svake naredne će rasti ovisno o broju započetih djelatnosti i proteku vremena djelovanja u poduzetničkoj zoni.

Realizacijom novih poduzetničkih projekata prihodi će se povećavati i protekom vremena na tijekom kojeg se ostvaruju mnogobrojne olakšice prihodi će se povećavati.


6. UPRAVLJANJE PODUZETNIČKOM ZONOM OTOK


Za upravljanje projektom izgradnje, te kao organizator provedbe programa razvoja poduzetničke zone Otok određuje se Josip Šarić,dipl.ing., gradonačelnik.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović