Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

GRAD OTOK objavljuje                                                                                 26.veljače 2018.godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

-poslovni prostor u zgradi na k.č.. br. 1391 k.o. Komletinci (nogometno igralište) ulica J.Kozarca 63 Komletinci površine 82,30 m2, energetski razred F, početni iznos mjesečne zakupnine 2.000,00 kuna.

 

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

 

PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU SADRŽI:

-opći podaci o natjecatelju (ime i prezime, prebivalište ondnosno naziv i sjedište, OIB, podaci o osbi ovlaštenoj za zastupanje)

-ponuđeni mjesečni iznos zakupnine za navedeni poslovni prostor,

-preslika osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu obrtnika,

-izvod iz odgovarajućeg registra za fizičku osobu obrtnika, odnosno pravnu osobu iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti ne starije od 3 mjeseca,

-detaljan opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati,

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-broj žiro računa s nazivom banke za povrat jamčevine,

-dokaz o pravu prvenstva zakupa ukoliko se na isto poziva sukladno zakonu.

 

Ponude sa prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adesu :

GRAD OTOK, OTOK Trg kralja Tomislava 6A sa naznakom „ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARAJ“.

Kriterij za odabir ponude: najviša zakupnina.

Natjecati se ne mogu osobe koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Otoku.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dane objave u Glasu Slavonije

Poslovni prosotor može se pregledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja od 08,00 do 14,00 sati, kontakt telefon 099/8296-245

Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 300,00 kuna uplaćuje se na račun HR 4224020061853500007, model HR68, poziv na broj 7706-oib.

Javno otvaranje ponuda obavit će se na adresi zakupodavca dana 08. ožujka 2018. godine u 12,00  sati.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-savjetnik/ca za financije

Na temelju  Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto SAVJETNIK/CA ZA FINANCIJE od  05. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa za prijam u službu na radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Otoku na radno mjesto SAVJETNIK/CA ZA FINANCIJE su:

1.Ana Lukenda, B.Radića 162, Komletinci.

Sve kandidate čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa pozivamo  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, dana 22. siječnja 2018.godine(ponedjeljak) u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici (I.kat), Trg kralja Tomislava 6/A Otok koja se sastoji od pisanog testiranja i usmenog razgovora nakon provedbe testiranja.

 

Izvori za provodbu testiranja:

 

OPĆI DIO:

1.Statut Grada Otoka(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09 i 14/13),

2.Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09),

3.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.),

4.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 86/08, 61/11, 03/18).

 

POSEBNI DIO:

1.Zakon o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15)

  1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, broj 124/14, 115/15 i 87/16)
  2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave (NN, broj 127/17)

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku

 

POVJERENSTVO

                                                                                               ZA PROVEDBU OGLASA

 

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto SAVJETNIK ZA FINANCIJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-stručni suradnik za poslove komunalnog gospodarstva

Na temelju  Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA od  05. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa za prijam u službu na radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Otoku na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA su:

  1. Marija Nikolić, J.J.Strossmayera 47, Otok,
  2. Matea Drljepan, K.Tomislava 53, Komletinci
  3. Eva Štifić, B.Radića 52, Komletinci

Kandidati koji ne zadovoljavaju uvjete iz oglasa:

1.Domagoj Jurčić, K.Tomislava 14, Vinkovci

 

Sve kandidate čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa pozivamo  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, dana 22. siječnja 2018.godine(ponedjeljak) u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici (I.kat), Trg kralja Tomislava 6/A Otok koja se sastoji od pisanog testiranja i usmenog razgovora nakon provedbe testiranja.

 

Izvori za provodbu testiranja:

 

OPĆI DIO:

1.Statut Grada Otoka(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09 i 14/13),

2.Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09),

3.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.),

4.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 86/08, 61/11, 03/18).

 

POSEBNI DIO:

1.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

2.Zakon o koncesijama(NN, broj 69/17),

3.Zakon o gradnji (NN, broj 153/13 i 20/17),

  1. Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama( NN, broj 86/12, 143/13 i 65/17)
  2. Zakon o zaštiti životinja (NN, broj 102/17).

 

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku

 

POVJERENSTVO

                                                                                               ZA PROVEDBU OGLASA

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

 

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka za 2018. godinu

Natječaj socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Pravilnik za udruge Grada Otoka

Upute-socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Opis programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac-izjava o nekažnjavanju

Obrazac-izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac-izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-izjava o partnerstvu

Javni natječaj za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Otoka za 2018. godinu

Natječaj kultura i tehnička kultura

Pravilnik za udruge Grada Otoka

Upute-kultura i tehnička kultura

Opis programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac-izjava o nekažnjavanju

Obrazac-izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac-izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-izjava o partnerstvu

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu Grada Otoka za 2018. godinu

Natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu Grada Otoka za 2018. godinu

Pravilnik za udruge Grada Otoka

Obrazac-Upute natječaja – šport

Obrazac-Opis programa ili projekta

Obrazac -proračun

Obrazac – korištenje športskih dvorana i objekata

Obrazac-izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac-izjava o nekažnjavanju

Obrazac-izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-izjava o partnerstvu