PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI GRADA OTOKA

Dokumentacija o javnoj nabavi-Otok

Ogledni terminski plan provođenja Ugovora

PRILOG 1-Privitak ponudbenom listu

PRILOG 2-Iskustvo i kompetentnost gosp. subjekta

PRILOG 3- Popis pojmova i obrazloženja za potrebe ovih UGS

PRILOG 4-Principi i uvjeti projektiranja koji se primjenjuju te obrazloženja

PRILOG 5-Specifikacije svjetiljki koje se nude i bit će aplicirane u projektu, a prema odredbama UGS

PRILOG 6-Projektni zadatak

PRILOG 7- Ogledni terminski plan provođenja mjera iz Ugovora

PRILOG 8-Izračun cijene Cuk i Cva

PRILOG 9-Rizici povezani s ugovorom

PRILOG 10- Izjava o pregledu gradilišta i postojećeg stanja

PRILOG 11-Izjava o garanciji na svjetiljke

PRILOG 12-Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za sslučaj povrede ugovornih obveza

PRILOG 13-Izračun uštede energije i izjava o jamstvu za uštedu energije

PRILOG 14- Izjava gospodarskog subjekta o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

PRILOG 15- Izjava o prihvaćanju uvjetaa iz UGS

PRILOG 16-Izjava gospodarskog subjekta o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

Tablica specifikacija cestovne svjetiljke – Otok

Tablice zadanog zahvata – Otok

Troškovnik