Najava: 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/20-01/26
Ur. broj: 2188/08-01-20-1
Otok, 8. travnja 2020.

 

Temeljem članka 37. Stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 20., 21. i 27. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik” Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09., 4/13., 6/18. I 2/20.), sazivam ELEKTRONIČKIM PUTEM 26. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA,

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o smanjenju plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika za mjesece travanj, svibanj i lipanj.
2. Prijedlog Odluke o smanjenju naknada vijećnicima Gradskog vijeća, predsjedniku Vijeća mjesnog odbora i drugim osobama koje sudjeluju na sjednicama Gradskog vijeća za mjesece travanj, svibanj i lipanj.

 

U privitku dostavljamo navedenu Odluku koju molimo da vijećnici i vijećnice razmotre, dostave svoje eventualne prijedloge za njihove izmjene ili dopune do 9. travnja 2020. do 15,00 sati. Nakon usuglašavanja teksta navedenih Odluka do 15 sati molimo da glasujete ukoliko već ranije nije dostavili svoju poruku jeste li „za“, „protiv“ ili ste „suzdržani“.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Milenko Drljepan

 

Izvješće sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Otoka

U ponedjeljak je 23. prosinca održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka na kojoj su usvojene III. Izmjene i dopune godišnjeg proračuna za razdoblje 1. 1. 2019. – 31. 12. 2019. godine s programima, u visini 69.233.000,00 kuna.

Usvojen je proračun Grada Otoka za razdoblje 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. s programima i projekcijama, u visini 50.838.000,00 kuna. Proračun za 2020. godinu obuhvaća, između ostalog, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, povećanje sredstava za socijalne programe, programe potpora udrugama te za program potpora u poduzetništvu i poljoprivredi – za zapošljavanje novih djelatnika. Oko 25 milijuna kuna od ukupnog iznosa Proračuna odnosi se na završetak projekata financiranih iz EU, projekti Vrata spačvanskog bazena, Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i Želim raditi – želim pomoći. Značajna sredstva iz Proračuna planirana su za izradu projektne dokumentacije za pripremu projekata za sljedeće programsko razdoblje projekata financiranih od strane Europske unije.
Usvojene su izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Umjesto dosadašnjih 2 m³, usvojene su izmjene po kojima davatelj usluge preuzima maksimalno 200 kg glomaznog otpada u okviru javne usluge bez naknade jednom u kalendarskoj godini.
Donesena je Odluka o kupnji nekretnina u vlasništvu Rimokatoličke župe u Otoku. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Prijedlog financijskog plana za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. te na Godišnji plan rada Otočke razvojne agencije za 2020. godinu. Također, dana je suglasnost na prijedlog Statuta ustanove Virovi i Statuta Gradske knjižnice Otok. Usvojen je Program rada Savjeta mladih Grada Otoka za 2020. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Otoka u 2020. godini. Razrješeni su članovi Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok te je donesena odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice. Imenovani su članovi Upravnog vijeća Predškolske ustanove „Pupoljak“ ispred Grada kao osnivača ustanove u sastavu Milenko Drljepan, Tomo Babić, Mile Matanović, Ivan Sluganović. Na kraju sjednice Gradonačelnik Josip Šarić podnio je polugodišnje izvješće za razdoblje 1. 1. 2019. do 30. 6. 2019.