Najava: 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka

Klasa: 021-05/17-01/08

Ur. broj: 2188/08-01-17-1

Otok, 23. ožujka 2018.

 

Temeljem članka 21., 24., 25. st. 1. i 27. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik” Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.) te članka 24., 25. i 39. st. 2. i 3. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA,  koja će se održati

 

 1. ožujka /SRIJEDA/ 2018. u 17,00 sati

u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

 1. Financijsko izvješće Gradske knjižnice za 2017. godinu. /Izvjestitelj: Marijana

Barnjak-Jelić/

 1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka. /Izvjestitelj:

Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Grada Otoka za 2018.

godinu sa Programima i Planom razvojnih programa za 2018.-2020. Godinu.

/Izvjestitelj: Berislav Vuković/

 1. Izvješće o utroška sredstava šumskog doprinosa, naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada i izvršenju programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2017. godini. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/

 1. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća

Grada Otoka izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu. /Izvjestitelj: Mirko

Martinović/

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu. /Izvjestitelj:

Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluka o osnivanju prava služnosti. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
 2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu

nekretnine. /Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Razmatranje zahtjeva za produljenje važenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine

tvrtke Terebro d.o.o. Zagreb. /Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku.

/Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova

stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi. /Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli potpore umirovljenicima. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
 2. Financijsko izvješće Predškolske ustanove “Pupoljak” Otok za 2017. godinu.

/Izvjestitelj: Katica Pućo/

 1. Rasprava o radu službenika za informiranje i postupanje po zaprimljenim

zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 1. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Milenko Drljepan

GRADOVI PRIJATELJI

 

OPĆINA OTOK 

Općina Otok iz Vukovarsko-srijemske županije i Općina Otok iz Splitsko-dalmatinske županije Povelju o prijateljstvu i suradnji potpisale su 17. listopada 2001. godine.

 

 

GRAD ČAZMA 

Grad Otok i Grad Čazma iz Bjelovarsko-bilogorske županije Povelju o prijateljstvu i         suradnji potpisali su 3. prosinca 2011.

 

 

 

GRAD VODNJAN – DIGNANO

Grad Otok i Grad Vodnjan-Dignano iz Istarske županije Povelju o prijateljstvu i suradnji potpisali su 13. srpnja 2013. godine.

 

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Otoka koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada i poslove državne uprave prenijete na Grad.

Upravna tijela Grada su upravni odjeli.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu

Upravni odjel za društvene djelatnosti, samopravu i opće poslove