Klasa: 021-05/17-01/08

Ur. broj: 2188/08-01-17-1

Otok, 23. ožujka 2018.

 

Temeljem članka 21., 24., 25. st. 1. i 27. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik” Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.) te članka 24., 25. i 39. st. 2. i 3. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA,  koja će se održati

 

 1. ožujka /SRIJEDA/ 2018. u 17,00 sati

u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

 1. Financijsko izvješće Gradske knjižnice za 2017. godinu. /Izvjestitelj: Marijana

Barnjak-Jelić/

 1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka. /Izvjestitelj:

Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Grada Otoka za 2018.

godinu sa Programima i Planom razvojnih programa za 2018.-2020. Godinu.

/Izvjestitelj: Berislav Vuković/

 1. Izvješće o utroška sredstava šumskog doprinosa, naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada i izvršenju programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2017. godini. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/

 1. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća

Grada Otoka izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu. /Izvjestitelj: Mirko

Martinović/

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu. /Izvjestitelj:

Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluka o osnivanju prava služnosti. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
 2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu

nekretnine. /Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Razmatranje zahtjeva za produljenje važenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine

tvrtke Terebro d.o.o. Zagreb. /Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku.

/Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova

stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi. /Izvjestitelj: Marko Tadić/

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli potpore umirovljenicima. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
 2. Financijsko izvješće Predškolske ustanove “Pupoljak” Otok za 2017. godinu.

/Izvjestitelj: Katica Pućo/

 1. Rasprava o radu službenika za informiranje i postupanje po zaprimljenim

zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 1. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Milenko Drljepan

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).